Zakoń­czo­no nego­cja­cje poro­zu­mie­nia ws. zwięk­sze­nia obec­no­ści wojsk USA w Polsce

Szef pre­zy­denc­kie­go gabi­ne­tu przed wizy­tą Andrze­ja Dudy w USA: Pod­pi­sa­ne zosta­ną poro­zu­mie­nia i umo­wy dwu­stron­ne doty­czą­ce m.in. bez­pie­czeń­stwa, ener­ge­ty­ki, nowych tech­no­lo­gii i onkologii.

W śro­dę Pre­zy­dent Andrzej Duda wraz z Pierw­szą Damą Aga­tą Korn­hau­ser-Dudą roz­pocz­ną ofi­cjal­ną wizy­tę w USA. Mini­ster Szczer­ski pod­kre­ślił na ponie­dział­ko­wej kon­fe­ren­cji pra­so­wej, że wizy­ta ta będzie mia­ła trzy kom­po­nen­ty: roz­mo­wy poli­tycz­ne, ener­ge­tycz­ne, a tak­że na temat nowych tech­no­lo­gii i współ­pra­cy gospodarczej.

Pierw­sze­go dnia wizy­ty, 12 czerw­ca, Para Pre­zy­denc­ka spo­tka się w Bia­łym Domu z Pre­zy­den­tem Donal­dem Trum­pem i jego żoną Mela­nią Trump.

reklama

Zwięk­szo­na ame­ry­kań­ska obec­ność wojskowa
– Zakoń­czy­li­śmy roz­mo­wy mię­dzy Pol­ską i USA na temat zwięk­sze­nia ame­ry­kań­skiej obec­no­ści mili­tar­nej w Pol­sce – powie­dział mini­ster Szczer­ski, wska­zu­jąc, że roz­mo­wy były pro­wa­dzo­ne głów­nie przez MON i Pen­ta­gon, przy współ­pra­cy eks­per­tów i przed­sta­wi­cie­li pre­zy­den­tów obu krajów.

– Te roz­mo­wy ule­gły przy­spie­sze­niu w wyni­ku woli poli­tycz­nej obu pre­zy­den­tów – podkreślił.

Krzysz­tof Szczer­ski zazna­czył jed­no­cze­śnie, że zakoń­cze­nie roz­mów nie ozna­cza zakoń­cze­nia pro­ce­su decy­zyj­ne­go. – Mamy zakoń­czo­ne nego­cja­cje pro­wa­dzo­ne przez oba mini­ster­stwa (obro­ny) przy współ­udzia­le eks­per­tów i przed­sta­wi­cie­li obu pre­zy­den­tów. Nato­miast teraz decy­zja jest już naszych sze­fów, pre­zy­den­tów obu państw, na temat tego, czy ten wynik nego­cja­cji jest dla nich satys­fak­cjo­nu­ją­cy – powie­dział pre­zy­denc­ki minister.

Jak dodał, poro­zu­mie­nie zawie­ra dwa ele­men­ty – ogól­ną dekla­ra­cję poli­tycz­ną, mówią­cą o cha­rak­te­rze wza­jem­nych, sojusz­ni­czych zobo­wią­zań i gwa­ran­cji, jakich sobie udzie­la­my w ramach sys­te­mu NATO-wskie­go, w ramach wspól­nej tro­ski o bez­pie­czeń­stwo całe­go pak­tu, naszej czę­ści tego pak­tu, wschod­niej flan­ki. Dru­ga część poro­zu­mie­nia – jak wska­zał – jest bar­dzo szcze­gó­ło­wa i „zawie­ra kom­po­nen­ty tego, co Pre­zy­dent w skró­cie nazwał pod­czas ostat­niej wizy­ty w USA For­tem Trump”.

– Wszyst­kie kom­po­nen­ty zwięk­szo­nej obec­no­ści woj­sko­wej w tym poro­zu­mie­niu są zawar­te, ono zatem zawie­ra prze­pis na Fort Trump, zawie­ra skład­ni­ki tej zwięk­szo­nej obec­no­ści – mówił.

– Ta obec­ność będzie zwięk­szo­na zarów­no jako­ścio­wo, jak i ilo­ścio­wo – podkreślił.

Sze­reg umów dwustronnych
Pod­czas wizy­ty Pre­zy­den­ta Andrze­ja Dudy w USA pla­no­wa­ne jest pod­pi­sa­nie sze­re­gu umów dwu­stron­nych zarów­no w zakre­sie zwięk­sze­nia obec­no­ści wojsk ame­ry­kań­skich w Pol­sce, jak i doty­czą­cych sek­to­ra ener­ge­ty­ki (w tym umo­wy biz­ne­so­we i umo­wy mię­dzy­pań­stwo­we), w zakre­sie onko­lo­gii i nowych tech­nik medycz­nych, a tak­że współ­pra­cy komer­cyj­nej – zapo­wie­dział Krzysz­tof Szczerski.

– Po Waszyng­to­nie dru­gim eta­pem będzie Tek­sas i roz­mo­wy nt. poro­zu­mień ener­ge­tycz­nych. Tam gospo­da­rzem wizy­ty i part­ne­rem Pre­zy­den­ta będzie sekre­tarz ds. ener­gii Rick Per­ry – poin­for­mo­wał Krzysz­tof Szczerski.

Nowo­cze­sne technologie
– W Tek­sa­sie doj­dzie też do spo­tka­nia, któ­re otwie­ra nas na kolej­ny, trze­ci etap (wizy­ty), czy­li roz­mo­wy gospo­dar­cze doty­czą­ce współ­pra­cy w zakre­sie lecze­nia raka, nowo­cze­snych tech­no­lo­gii onko­lo­gicz­nych. Mini­ster zdro­wia pod­pi­sze umo­wę o współ­pra­cy w zakre­sie nowych tech­no­lo­gii w lecze­niu raka ze spe­cja­li­sta­mi ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych – zapo­wie­dział mini­ster Szczerski.

Trze­ci etap wizy­ty w Neva­dzie i Kali­for­nii – jak mówił Krzysz­tof Szczer­ski – to etap biz­ne­so­wy. – W Neva­dzie Pre­zy­dent będzie otwie­rał spe­cjal­nie zor­ga­ni­zo­wa­ny pol­ski tydzień biz­ne­su i inno­wa­cji – dodał. –Tak­że w Neva­dzie tema­tem waż­nym będzie współ­pra­ca w zakre­sie lot­nic­twa, w tym dro­nów, nowo­cze­snych tech­no­lo­gii lot­ni­czych – zaznaczył.

– San Fran­ci­sco z kolei to kwe­stia nowo­cze­snej tech­no­lo­gii w zakre­sie Inter­ne­tu, tele­ko­mu­ni­ka­cji, IT. Pre­zy­dent spo­tka się z sze­fa­mi Google­’a, YouTu­be­’a i innych firm dzia­ła­ją­cych w sek­to­rze IT, któ­re tak­że inwe­stu­ją w Pol­sce – pod­kre­ślił Krzysz­tof Szczerski.