Pre­mier Onta­rio Doug Ford, lider onta­ryj­skiej Par­tii Postę­po­wo-kon­ser­wa­tyw­nej wziął udział w para­dzie Pri­de Regio­nu York w New­mar­ket w sobo­tę po połu­dniu. Wcze­śniej był kry­ty­ko­wa­ny za odmo­wę wzię­cia udzia­łu 23 czerw­ca w nad­cho­dzą­cej para­dzie Toron­to Pride.

Sekre­tarz pra­so­wy For­da Iva­na Yelich potwier­dzi­ła, że ​​pre­mier był w New­mar­ket na sobot­nim mar­szu, doda­ła , że Ford życzy wszyst­kim bio­rą­cym udział w tych wyda­rze­niach w całej pro­win­cji Hap­py Pride.”

 

Reklama