Nio­sąc trans­pa­ren­ty, macha­jąc fla­ga­mi, tysią­ce ludzi przy­by­ło do cen­trum Toron­to, aby świę­to­wać zdo­by­cie mistrzo­stwa NBA przez  Rap­tors — pierw­szy raz od 24 lat. Co bar­dziej zapa­le­ni kibi­ce zaczę­li biwa­ko­wać na Nathan Phil­lips Squ­are już w nie­dzie­lę wie­czo­rem, a kie­dy słoń­ce wze­szło w ponie­dzia­łek rano, tdo­łą­czy­ly do nich tysią­ce innych.

O godzi­nie 10.00 z tere­nu CNE ruszy­ła para­da zwy­cię­stwa do  Nathan Phil­lips Square.

reklama