Kto nie chce pła­cić podat­ku korporacyjnego

Cana­da Reve­nue Agen­cy opu­bli­ko­wa­ło ostat­ni z serii rapor­tów o zale­gło­ściach podat­ko­wych. Po ana­li­zach doty­czą­cych oszustw zwią­za­nych z podat­kiem od sprze­da­ży, uni­ka­nia opo­dat­ko­wa­nia w kra­ju i inwe­sto­wa­niu w zagra­nicz­nych rajach podat­ko­wych, przy­szedł czas na roz­li­cze­nia z przed­się­bior­ca­mi, któ­rzy zale­ga­ją z pła­ce­niem podat­ków. CRA oce­nia swo­je stra­ty z tego tytu­łu na kwo­tę 11.4 miliar­da dola­rów. Podat­ków nie chcą pła­cić głów­nie duzi przed­się­bior­cy, któ­rych łącz­ny dług wyno­si od 6.7 do 7.9 mld dol. „Małe płot­ki” są win­ne fisku­so­wi od 2.7 do 3.5 mld dol.

Agen­cja podat­ko­wa oce­nia, że jest w sta­nie ścią­gnąć od 55 do 65 proc. należ­no­ści. Jeśli tak się rze­czy­wi­ście sta­nie, Otta­wa stra­ci jed­ne­go dola­ra na każ­de 6 dol. należ­ne­go podat­ku kor­po­ra­cyj­ne­go. W prze­ciw­nym razie, będzie strat­na jed­ne­go dola­ra na każ­de 4 dol.

 


reklama