Fede­ral­na NDP zapo­wia­da, że jeśli wygra wybo­ry, dopro­wa­dzi do szyb­kie­go wpro­wa­dze­nia uni­wer­sal­ne­go pla­nu refun­da­cji leków. Pro­gram miał­by być wdro­żo­ny pod koniec 2020 roku, zapo­wia­da Jag­me­et Singh, lider NDP. Za leki dla sie­bie i naj­bliż­szych będzie­my pła­cić kar­tą ubez­pie­cze­nia medycz­ne­go, a nie kar­tą kre­dy­to­wą, mówi Singh doda­jąc, że rodzi­ny, któ­re już są obję­te ubez­pie­cze­niem zaosz­czę­dzą 550 dol. rocznie.

Rząd NDP ma dokła­dać co roku 10 miliar­dów dola­rów do pla­nu refun­da­cji leków. To ma być pierw­szy krok. Następ­nie nowi demo­kra­ci chcie­li­by zapew­nić Kana­dyj­czy­kom bez­płat­ny dostęp do den­ty­sty, badań wzro­ku i słuchu.

Według naro­do­we­go pane­lu eks­per­tów lista leków refun­do­wa­nych powin­na być goto­wa 1 stycz­nia 2022 roku, a roz­sze­rzo­na naj­póź­niej do 1 stycz­nia 2027. Plan NDP ma być wdro­żo­ny wcześniej.

REKLAMA

A New Deal for People, 109-stro­ni­co­wy doku­ment NDP, któ­ry ma być pod­sta­wą do sfor­mu­ło­wa­nia obiet­nic wybor­czych, wspo­mi­na też o budo­wie 500 000 przy­stęp­nych miesz­kań, o roz­sze­rze­niu pro­gra­mów gran­to­wych na edu­ka­cję, o zmniej­sze­niu kosz­tów usług komór­ko­wych, prze­zna­cze­niu miliar­da dola­rów na opie­kę nad dzieć­mi w 2020 roku, przy­wró­ce­niu dostaw kore­spon­den­cji „pod drzwi” i kon­tro­lo­wa­niu wzro­stu cen paliw. Mają za to zapła­cić m.in. fir­my i naj­bo­gat­si oby­wa­te­le, któ­rym NDP chęt­nie pod­nio­sło­by podatek.