Admi­ni­stra­cja Trum­pa poda­ła we wto­rek, że obni­ża cło na kana­dyj­skie alu­mi­nium, łago­dząc napię­cia z Otta­wą na kil­ka godzin przed  nało­że­niem sank­cji odwe­to­wych przez Kanadę

Biu­ro Przed­sta­wi­cie­la Han­dlo­we­go USA poin­for­mo­wa­ło, że Sta­ny Zjed­no­czo­ne zno­szą 10% cła w mie­siąc po ich nało­że­niu. Sta­ny Zjed­no­czo­ne twier­dzi­ły w zeszłym mie­sią­cu, że wzrost impor­tu kana­dyj­skie­go alu­mi­nium uza­sad­niał opłatę.

Ale biu­ro poda­ło we wto­rek, że dosta­wy kana­dyj­skie­go alu­mi­nium wra­ca­ją do nor­mal­ne­go poziomu.

Reklama

Kana­da przy­go­to­wy­wa­ła się we wto­rek do ogło­sze­nia ceł odwe­to­wych na pro­duk­ty z USA.

 

Otta­wa wyra­zi­ła zado­wo­le­nie z decy­zji USA