Jak to widzą Chiny

Pre­zy­dent Xi mówi, że Zachód ma dłu­go­ter­mi­no­wą prze­wa­gę gospo­dar­czą i militarną

PEKIN (Reu­ters) — Uprze­my­sło­wio­ne kra­je Zacho­du mają dłu­go­fa­lo­wą prze­wa­gę gospo­dar­czą, tech­no­lo­gicz­ną i mili­tar­ną nad Chi­na­mi, a par­tia komu­ni­stycz­na musi zdać sobie spra­wę, że nie­któ­rzy ludzie będą to wyko­rzy­sty­wać do kry­ty­ko­wa­nia błę­dów socja­li­zmu, powie­dział pre­zy­dent Xi Jinping.

Od cza­su prze­ję­cia wła­dzy w Chi­nach ponad sześć lat temu, Xi zwięk­szył wysił­ki w celu zapew­nie­nia dys­cy­pli­ny par­tyj­nej, podej­mu­jąc m.in. sze­ro­ko zakro­jo­ną wal­kę z korup­cją, ostrzegł, że staw­ką jest prze­trwa­nie partii.

reklama

W tym roku, w któ­rym mija trzy­dzie­sta rocz­ni­ca krwa­wych repre­sji wobec demon­stran­tów na pla­cu Tia­nan­men nastę­pił wzrost licz­by wezwań do lojal­no­ści wobec partii.

W ponie­dzia­łek czo­ło­wy dzien­nik Qiu­shi, opu­bli­ko­wał po raz pierw­szy obszer­ne frag­men­ty z prze­mó­wie­nia Xi, z począt­ku 2013 r., wkrót­ce po tym, jak został sze­fem par­tii, kie­dy ostrze­gał przed nie­bez­pie­czeń­stwa­mi, jakie gro­żą partii.

Cytu­jąc Mark­sa i Engel­sa, Xi powie­dział, że socja­lizm nie­uchron­nie zwy­cię­ży kapi­ta­lizm, ale będzie to dłu­gi pro­ces histo­rycz­ny. Chi­ny zaś idą dro­gą socja­li­zmu z chiń­ski­mi cechami.

Chi­ny muszą „w peł­ni oce­nić obiek­tyw­ną rze­czy­wi­stość dłu­go­ter­mi­no­wej prze­wa­gi kra­jów roz­wi­nię­tych w dzie­dzi­nie eko­no­micz­nej, nauko­wej i woj­sko­wej oraz sumien­nie przy­go­to­wać się na wszyst­kie aspek­ty dłu­go­ter­mi­no­wej współ­pra­cy i wal­ki mię­dzy dwo­ma sys­te­ma­mi spo­łecz­ny­mi”, powie­dział Xi .

Par­tia musi tak­że „zmie­rzyć się z tym, że nie­któ­rzy ludzie porów­nu­ją dobre cechy zachod­nich kra­jów roz­wi­nię­tych z wada­mi socja­li­stycz­ne­go roz­wo­ju nasze­go kra­ju i go kry­ty­ku­ją”, dodał.

Pod­czas gdy par­tia popeł­ni­ła „wiel­kie błę­dy”, takie jak rewo­lu­cja kul­tu­ral­na, kie­dy dzie­ci zwra­ca­ły się prze­ciw­ko rodzi­com a ucznio­wie prze­ciw­ko nauczy­cie­lom po ogło­sze­niu przez Mao Zedon­ga woj­ny kla­so­wej, histo­ria par­tii „ogól­nie rzecz bio­rąc, wyglą­da chwa­leb­nie”, powie­dział Xi.

Dodał, że ci, któ­rzy kry­ty­ku­ją rewo­lu­cję — któ­ra dopro­wa­dzi­ła par­tię komu­ni­stycz­ną do wła­dzy w 1949 roku — po pro­stu pró­bu­ją pod­ko­py­wać partię.

Chi­ny muszą trzy­mać się prze­ło­mo­wych reform gospo­dar­czych roz­po­czę­tych w 1978 r., bez któ­rych par­tia mogła­by upaść, dodał Xi.

Par­tię „mógł­by nawet dotknąć poważ­ny kry­zys, podob­ny do tego, jaki wywo­łał upa­dek par­tii i kra­ju w Związ­ku Radziec­kim i kra­jach Euro­py Wschodniej”.

Chi­ny dowio­dły, że kry­ty­cy byli w błę­dzie, dodał Xi.

„Zarów­no histo­ria, jak i rze­czy­wi­stość mówią nam, że tyl­ko socja­lizm może ura­to­wać Chi­ny. Tyl­ko socja­lizm z chiń­ski­mi cecha­mi może roz­wi­nąć Chi­ny. Taki jest koniec histo­rii i wybór ludzi ”.