MKIDN pro­stu­je nie­praw­dzi­we infor­ma­cje o pismach kie­ro­wa­nych do muzeów

Sza­now­ny Panie Redaktorze,

w związ­ku z mate­ria­łem opu­bli­ko­wa­nym 1 lip­ca 2019 r. w por­ta­lu Goniec.net pt.: Dr Ewa Kurek ostrze­ga: zaczę­ło się wydzie­la­nie “żydow­skiej spu­ści­zny” w muze­ach (https://www.goniec.net/2019/07/01/dr-ewa-kurek-ostrzega-zaczelo-sie-wydzielanie-zydowskiej-spuscizny-w-muzeach/) Mini­ster­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go zwra­ca się o spro­sto­wa­nia o nie­praw­dzi­wych tre­ści zawar­tych w tym materiale.

Nie jest praw­dą stwier­dze­nie, jako­by Mini­ster­stwo Kul­tu­ry „żąda­ło wydzie­le­nia arte­fak­tów według kry­te­rium etnicz­ne­go”. Cyto­wa­ne w arty­ku­le pismo Depar­ta­men­tu Dzie­dzic­twa Kul­tu­ro­we­go MKiDN zosta­ło skie­ro­wa­ne do muze­ów w związ­ku z zapy­ta­niem kon­tro­le­ra NIK w ramach pro­wa­dzo­nej w MKiDN kon­tro­li nr P/19/023 pn. Ochro­na mate­rial­ne­go dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go mniej­szo­ści narodowych.

Naj­wyż­sza Izba Kon­tro­li od 16 maja do 19 czerw­ca 2019 roku pro­wa­dzi­ła kon­tro­lę w Mini­ster­stwie Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go, któ­rej przed­mio­tem była:

· dzia­łal­ność na rzecz ochro­ny mate­rial­ne­go dzie­dzic­twa kul­tu­ry mniej­szo­ści narodowej,

· współ­pra­ca przy reali­za­cji dzia­łań i celów ochro­ny mate­rial­ne­go dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go mniej­szo­ści narodowych.

Powyż­sza kon­tro­la była uję­ta w Pla­nie pra­cy Naj­wyż­szej Izby Kon­tro­li na rok 2019, a pod­sta­wą jej prze­pro­wa­dze­nia był art. 2 ust. 1 usta­wy o naj­wyż­szej Izbie kon­tro­li. W trak­cie kon­tro­li, Mini­ster oraz urzęd­ni­cy Mini­ster­stwa otrzy­ma­li sze­reg zło­żo­nych pytań, na któ­re zobo­wią­za­ni byli udzie­lić wyczer­pu­ją­cych odpo­wie­dzi. Część z pytań mia­ła cha­rak­ter ana­li­tycz­ny i wyma­ga­ła zebra­nia danych od jed­no­stek nad­zo­ro­wa­nych przez Mini­stra KiDN. Jed­no z pytań doty­czy­ło dokład­nie wska­za­nia, w któ­rych muze­ach orga­ni­zo­wa­nych lub współ­pro­wa­dzo­nych przez Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go znaj­du­ją się zabyt­ki rucho­me sta­no­wią­ce „dzie­dzic­two kul­tu­ro­we mniej­szo­ści narodowych”.

W związ­ku z tym, iż MKiDN nie pro­wa­dzi bazy danych doty­czą­cych zawar­to­ści inwen­ta­rzy muze­ów, koniecz­ne było prze­ka­za­nie pyta­nia NIK do insty­tu­cji, któ­rych orga­ni­za­to­rem i współ­or­ga­ni­za­to­rem jest MKiDN.

Zapy­ta­nie to nie było jed­nak w żad­nym wypad­ku żąda­niem „wydzie­la­nia arte­fak­tów według kry­te­rium etnicz­ne­go”, a for­mu­ło­wa­nie tego rodza­ju zarzu­tów i insy­nu­acji świad­czy o nie­zna­jo­mo­ści obo­wiąz­ków kon­tro­lo­wa­ne­go wobec NIK oraz pod­staw praw­nych ewi­den­cjo­no­wa­nia zbio­rów w muzeach.

Zwra­cam uwa­gę, że odmo­wa udzie­le­nia wyja­śnień bądź uchy­le­nie się od odpo­wie­dzi na pyta­nia NIK może nastą­pić jedy­nie w przy­pad­kach, o któ­rych mowa w art. 40 ust. 2–4 usta­wy o NIK.

Zwra­cam rów­nież uwa­gę, że lista naro­do­wo­ści uzna­wa­nych w Pol­sce za mniej­szo­ści naro­do­we i etnicz­ne jest enu­me­ra­tyw­nie wyli­czo­na w art. 2 ust. 2. I 4. Usta­wy z dnia 6 stycz­nia 2005 r. o mniej­szo­ściach naro­do­wych i etnicz­nych oraz o języ­ku regionalnym.

W związ­ku z tym pro­szę o publi­ka­cję tego wyja­śnie­nia dla czy­tel­ni­ków por­ta­lu Goniec.net.

Zapra­szam rów­nież do regu­lar­ne­go kon­tak­tu z Cen­trum Infor­ma­cyj­nym MKIDN, słu­ży­my wyja­śnie­niem wszel­kich wąt­pli­wo­ści jeśli cho­dzi o nasz zakres działania,

Pozdra­wiam,

Anna Paw­łow­ska-Poja­wa