Poli­cja poszu­ku­je podej­rza­nych po tym, jak w ponie­dzia­łek rano w Eto­bi­co­ke postrze­lo­no męż­czy­znę roz­no­szą­ce­go gaze­ty. Poli­cja poda­ła, że incy­dent miał miej­sce na Roy­al York Road na pół­noc od Queen­sway. Mię­dzy poszko­do­wa­nym a gru­pą mło­dych ludzi doszło do bój­ki. Strza­ły odda­no z wia­trów­ki. Ofia­ra doje­cha­ła do skrzy­żo­wa­nia Isling­ton Ave­nue z Nor­se­man Stre­et, gdzie spo­tka­ła się ze swo­im prze­ło­żo­nym. Stam­tąd też wezwa­no policję.