W wywia­dzie udzie­lo­nym West Bloc, pre­mier Nowej Szko­cji Ste­phen McNe­il powie­dział, że w prze­ko­na­niu Chin Kana­da mie­sza się w kon­flikt mię­dzy Chi­na­mi a Sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi. Co wię­cej Chi­ny nie rozu­mie­ją, cze­go my wła­ści­wie chce­my. Tutaj waż­na jest rola rzą­du fede­ral­ne­go, któ­ry powi­nien kon­ty­nu­ować roz­mo­wy i pod­kre­ślać kana­dyj­skie stanowisko.

McNe­il pod­czas swo­jej kaden­cji był w Chi­nach sie­dem razy. Jego pro­win­cja roz­wi­ja kon­tak­ty gospo­dar­cze z Chi­na­mi. Jego zda­niem to wła­śnie dia­log i współ­pra­ca są klu­czem do suk­ce­su, a nie protekcjonizm.

Pre­zy­dent Donald Trump pro­wa­dzi woj­nę han­dlo­wą z Chi­na­mi. Nało­żył cła na chiń­skie towa­ry o war­to­ści setek miliar­dów dola­rów. Kana­da zna­la­zła się „mię­dzy mło­tem a kowa­dłem”, gdy w grud­niu 2018 roku kana­dyj­skie służ­by gra­nicz­ne aresz­to­wa­ły Meng Wanzhou.

Reklama