Nie­prze­jed­na­ny wol­no­ścio­wiec, bio­cy­ber­ne­tyk bada­ją­cy pro­ce­sy spo­łecz­ne, nie­sko­rum­po­wa­ny i ide­owy poli­tyk oraz mię­dzy­na­ro­do­wy poli­to­log i autor książ­ki „Pol­ska semi­de­mo­kra­cja” nawią­za­li kon­takt i posta­no­wi­li wspól­nie napi­sać książ­kę pod wiel­ce intry­gu­ją­cym tytu­łem: „Kuli­sy pol­skiej demo­kra­cji. Oby­wa­tel wobec pań­stwa”. Książ­ka uka­że się w sierp­niu bie­żą­ce­go roku w wydaw­nic­twie PAFERE.

Dla­cze­go war­to będzie po nią się­gnąć? Czy skład auto­rów jest już dosta­tecz­nym argu­men­tem, aby ją nabyć i prze­czy­tać? Jak widzą i odbie­ra­ją ci – skąd­inąd zna­ni auto­rzy – pro­ces poli­tycz­no-decy­zyj­ny w Pol­sce i w ogó­le całe zja­wi­sko, szum­nie zwa­ne pol­ską demo­kra­cją? Czy zapro­po­no­wa­li taki model dzia­ła­nia, któ­ry był­by w sta­nie dopro­wa­dzić do trwa­łej zmia­ny naszej semi­de­mo­kra­tycz­nej Pol­ski na lep­sze? Czy kon­struk­tyw­na kry­ty­ka auto­rów jest napraw­dę uza­sad­nio­na i posia­da moc­ne fundamenty?

Każ­dy z trzech współ­au­to­rów pisze o tym, co mu naj­bar­dziej leży na ser­cu w pol­skim życiu spo­łecz­nym i pró­bu­je zde­fi­nio­wać głęb­sze przy­czy­ny dzi­siej­sze­go nie­udol­ne­go spo­so­bu rzą­dze­nia naszą Ojczy­zną. Zasta­na­wia­ją się, mię­dzy inny­mi, nad tym, co deter­mi­no­wa­ło poli­ty­kę po 1989 roku i jaki ma to wpływ na jej dzi­siej­szą depre­cja­cję? Czy to tyl­ko wina błęd­nej zbio­ro­wej wyobraź­ni poli­ty­ków, czy też ich nie­zdol­ność do mie­rze­nia się z trud­ny­mi zada­nia­mi, a może nie­doj­rza­łość poli­tycz­na całe­go narodu?

Reklama

Czy jeste­śmy w sta­nie – jako spo­łe­czeń­stwo oby­wa­tel­skie – wykro­czyć poza ist­nie­ją­ce wizje roz­wo­ju i wyobra­zić sobie na nowo, kim chce­my być i jak mógł­by wyglą­dać nasz kraj w naj­bliż­szej przy­szło­ści?  Jak stwo­rzyć praw­dzi­wą demo­kra­cję, nie wywra­ca­jąc wszyst­kie­go do góry noga­mi? Jakie zało­że­nia w poli­ty­ce nale­ża­ło­by prze­my­śleć od nowa i jakim języ­kiem o niej mówić?

Książ­ka jest nie tyl­ko kry­ty­ką ist­nie­ją­ce­go sys­te­mu poli­tycz­ne­go w Pol­sce, ale rów­nież, a może przede wszyst­kim, zapro­sze­niem do reflek­sji nad tym, jak się wydo­stać z obec­ne­go poli­tycz­ne­go klin­czu i zakłamania.


Co w książ­ce „Kuli­sy pol­skiej demo­kra­cji. Oby­wa­tel wobec pań­stwa” jest takie­go szczególnego?

Naj­więk­szym atu­tem tej publi­ka­cji jest nie­pla­no­wa­na zbież­ność poglą­dów współ­au­to­rów. Spo­tka­li się, nie­ja­ko przez przy­pa­dek, nęka­ni tro­ską o los Pol­ski i posta­no­wi­li wspól­nie wydać książ­kę – lek­tu­rę obo­wiąz­ko­wą każ­de­go Pola­ka, któ­re­mu leży na ser­cu dobro nasze­go kra­ju, każ­de­go Pola­ka, bez wzglę­du na jego poglądy.

W zasa­dzie każ­dy z auto­rów napi­sał coś inne­go, ale wszyst­kim im cho­dzi o to samo: tak, jak jest, nie może być dalej, bo to prę­dzej czy póź­niej dopro­wa­dzi do katastrofy.

Gdzie książ­kę moż­na kupić? Pro­si­my o odro­bi­nę cier­pli­wo­ści, uka­że się już za kil­ka tygodni.

        Tytuł: Kuli­sy pol­skiej demo­kra­cji. Oby­wa­tel wobec państwa.

        Autorzy:

        Jan Kubań (bio­cy­ber­ne­tyk),

        Miro­sław Maty­ja (poli­to­log),

        Janusz Sanoc­ki (poli­tyk)

        Wydaw­nic­two: PAFERE War­sza­wa 2019

Seria wydaw­ni­cza: Biblio­te­ka Rzą­dzą­cych i Rządzonych

Dys­try­bu­cja: QBS sp. z o.o.