Uho­no­ro­wa­nie w Kana­dzie wyna­laz­cy tele­fo­nu, Ale­xan­dra Gra­ha­ma Bel­la, i innych zna­czą­cych posta­ci histo­rycz­nych stoi pod zna­kiem zapy­ta­nia w rezul­ta­cie prac fede­ral­nej spec­ko­mi­sji ana­li­zu­ją­cej poglą­dy tych osób. Komi­sja wska­za­ła na wie­le „kon­tro­wer­syj­nych prze­ko­nań” wynalazcy.

The Histo­ric Sites and Monu­ments Board ( HSMBC ) twier­dzi, że Bell, któ­ry żył w latach 1847–1922, miał „kon­tro­wer­syj­ne prze­ko­na­nia”, któ­re „są obec­nie koja­rzo­ne z poglą­da­mi potę­pia­ny­mi przez spo­łe­czeń­stwo” —  doniósł Blac­klock Reporter.

Rada oskar­ża rów­nież inne posta­cie histo­rycz­ne, takie jak  odkryw­ca Jacqu­es Car­tier, o powią­za­nia z „kolo­nial­ny­mi i reli­gij­ny­mi” lide­ra­mi i przy­czy­nia­nie się do „two­rze­nia osad­nic­twa i budo­wa­nia naro­du z nad­mier­nie euro­pej­skiej perspektywy”.

HSMBC spo­rzą­dzi­ło listę ponad 2200 miejsc upa­mięt­nie­nia  osób, miejsc i zda­rzeń w całej Kana­dzie – w tym Bel­la i Car­tie­ra – któ­re są pod­da­wa­ne prze­glą­do­wi pod kątem aso­cja­cji „kolo­nial­nych”, sto­so­wa­nia „obraź­li­wych ter­mi­nów”, „wyklu­cze­nia lud­no­ści rdzen­nej, ” lub powią­za­nia z „kon­tro­wer­syj­ny­mi poglądami”.

W miej­scu śmier­ci Ale­xan­dra Gra­ha­ma Bel­la w Nowej Szko­cji znaj­du­je się tabli­ca upa­mięt­nia­ją­ca jego spu­ści­znę, któ­ra mówi, że Bell „poświę­cił swo­je życie dla dobra ludzkości”.

Stro­na inter­ne­to­wa HSMBC potwier­dza, że ​​Car­tier, fran­cu­ski nawi­ga­tor, któ­ry odbył trzy podró­że  do Kana­dy w XVI wie­ku, jest „przez nie­któ­rych uwa­ża­ny za „odkryw­cę Kanady”.

Tabli­ca nie przed­sta­wi­ła kon­kret­nie, jakie „kon­tro­wer­syj­ne prze­ko­na­nia” miał Bell, ale w swo­im arty­ku­le z 1883 r. „Przy­czy­nek o for­mo­wa­niu się głu­chych odmian rasy ludz­kiej” Bell napi­sał, że mał­żeń­stwo mię­dzy głu­chy­mi ludź­mi może osta­tecz­nie zmie­nić ludz­kość w „głu­chą” rasę” i że oso­by nie­sły­szą­ce powin­ny nauczyć się czy­tać z ruchu warg zamiast uży­wać języ­ka migowego.

Zarząd nie spre­cy­zo­wał tak­że „kolo­nial­nych zało­żeń” Cartiera.

W 2019 r. ówcze­sna mini­ster śro­do­wi­ska i zmian kli­ma­tycz­nych Cathe­ri­ne McKen­na opu­bli­ko­wa­ła „Ramy dla histo­rii i upa­mięt­nia­nia”.  W doku­men­cie stwier­dzo­no, że „nowe podej­ście do histo­rii” zakła­da, że HSMBC pown­na „roz­wią­zy­wać kon­flik­ty i kon­tro­wer­sje wyni­ka­ją­ce z desygnacji”.

„Kon­tro­wer­sje mogą skło­nić do koniecz­no­ści zba­da­nia per­spek­ty­wy histo­rycz­nej” – „Ponie­waż war­to­ści z prze­szło­ści mogą nie być war­to­ścia­mi dzisiejszymi”.