5 lip­ca poli­cjan­ci z RCMP wypro­wa­dzi­li dr Xiang­guo Qiu, jej męża Kedin­ga Chen­ga i gru­pę chiń­skich stu­den­tów z jedy­ne­go Kana­dyj­skie­go mikro­bio­lo­gicz­ne­go labo­ra­to­rium kla­sy 4, Natio­nal Micro­bio­lo­gy Lab (NML) w Win­ni­pe­gu. Stu­den­ci nie­wie­le mówi­li po angiel­sku i trzy­ma­li się swo­jej gru­py. Żad­na z wymie­nio­nych osób nie zosta­ła umiesz­czo­na w aresz­cie ani nie prze­by­wa w aresz­cie domowym.

Funk­cjo­na­riu­sze krót­ko stwier­dza­ją, że mogło dojść do „naru­sze­nia prze­pi­sów”. Labo­ra­to­rium jest przy­sto­so­wa­ne do pra­cy nad pato­ge­na­mi wywo­łu­ją­cy­mi naj­groź­niej­sze cho­ro­by ludzi i zwie­rząt, np. nad wiru­sem Ebo­la. Takie upraw­nie­nia ma tyl­ko kil­ka ośrod­ków w Ame­ry­ce Północnej.

Prze­pust­ki wyda­ne Qiu i jej mężo­wi zosta­ły ponoć cof­nię­te. Źró­dła zwią­za­ne z labo­ra­to­rium poda­ją, że kil­ka mie­się­cy wcze­śniej infor­ma­ty­cy z NML weszli do biu­ra Qui po godzi­nach jej pra­cy i wymie­ni­li jej kom­pu­ter. Ponad­to odmó­wio­no jej regu­lar­nych wyjaz­dów do Chin.

reklama

8 lip­ca per­so­ne­lo­wi labo­ra­to­rium powie­dzia­no, że Qiu i Cheng są na urlo­pie na czas nie­okre­ślo­ny. Zabro­nio­no podej­mo­wa­nia prób komu­ni­ka­cji z nimi.

Qiu poma­ga­ła opra­co­wać kura­cję ZMapp prze­ciw­ko wiru­so­wi Ebo­la, któ­ry w latach 2014–16 zabił 11 000 osób w Zachod­niej Afry­ce. Pra­co­wa­ła z Garym Kobin­ge­rem, obec­nym pro­fe­so­rem depar­ta­men­tu mikro­bio­lo­gii i cho­rób zakaź­nych, dyrek­to­rem cen­trum badań nad cho­ro­ba­mi zakaź­ny­mi na Laval Uni­ver­si­ty w Quebe­cu. Qiu koń­czy­ła medy­cy­nę w Tian­jin w Chi­nach, po czym w 1996 roku przy­je­cha­ła na dal­sze stu­dia do Kana­dy. Wciąż jest zwią­za­na z chiń­ską uczel­nią i przez lata ścią­ga­ła stu­den­tów z Chin do pomo­cy przy jej pra­cach labo­ra­to­ryj­nych. Obec­nie zaj­mu­je się immu­no­lo­gią, jest sze­fo­wą dzia­łu roz­wo­ju szcze­pio­nek i tera­pii wiru­so­wych w ramach pro­gra­mu pato­ge­nów spe­cjal­nych. Jest też zatrud­nio­na na wydzia­le mikro­bio­lo­gii medycz­nej na Uni­ver­si­ty of Mani­to­ba. Jej mąż, Cheng, jest biologiem.