Z Jerzym Dąbro­wą, orga­ni­za­to­rem spor­tu polo­nij­ne­go, spor­tow­cem, uczest­ni­kiem i orga­ni­za­to­rem kana­dyj­skiej gru­py na olim­pia­dy polo­nij­ne roz­ma­wia­my o “ukła­dach nie do przej­ścia”, czy­li o tym, jak z polo­nij­nych spor­tow­ców z “Zacho­du” trze­ba wyłu­skać tro­chę pie­nię­dzy, m.in. zmu­sza­jąc ich do zaku­pów “pakie­tów hotelowych” .

 
Reklama