Pre­mier Onta­rio Doug Ford ska­so­wał swój pry­wat­ny tele­fon komór­ko­wy po tym, jak twier­dzi jego biu­ro został zasy­pa­ny tele­fo­na­mi od lob­by i grup interesu.

Pre­mier od mie­się­cy roz­da­wał swój numer komór­ko­wy  jako spo­sób bez­po­śred­nie­go kon­tak­to­wa­nia się z nim.

Musiał jed­nak wyłą­czyć swój tele­fon we wto­rek ze wzglę­du na sko­or­dy­no­wa­ne kam­pa­nie naci­sku lob­by­stów, co unie­moż­li­wi­ło korzy­sta­nie z niego.

reklama

Moż­na nadal kon­tak­to­wać się z For­dem poprzez jego ofi­cjal­ny e‑mail i numer tele­fo­nu do biura.

Ford wie­lo­krot­nie roz­da­wał swo­je nume­ry na impre­zach publicz­nych i zachę­cał ludzi, aby dzwo­ni­li do nie­go, jeśli mają uwa­gi doty­czą­ce usług prowincji.

<script async src=“https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js”></script>
<ins class=“adsbygoogle”
style=“display:block”
data-ad-format=“autorelaxed”
data-ad-client=“ca-pub-6356150680553327”
data-ad-slot=“7258378736”></ins>
<script>
(ads­by­go­ogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>