Gru­pa Bra­zy­lij­skich nasto­la­tek zosta­ła nie­mi­ło potrak­to­wa­na w auto­bu­sie w Van­co­uver, praw­do­po­dob­nie dla­te­go, że dziew­czę­ta nie mówi­ły po angiel­sku. Zdję­cia i nagra­nie z auto­bu­su tra­fi­ły do inter­ne­tu w ponie­dzia­łek wie­czo­rem. Zamie­ści­ła je Lau­ren Booth­by z NEWS 1130, któ­ra była świad­kiem wyda­rze­nia. Napi­sa­ła, że jakaś kobie­ta wysia­da­jąc z auto­bu­su ude­rzy­ła nasto­lat­kę w twarz ple­ca­kiem. Według Booth­by pasa­żer­kę mia­ło roz­zło­ścić to, że nasto­lat­ki mówi­ły w swo­im ojczy­stym języ­ku, po por­tu­gal­sku, a nie po angiel­sku. Dziew­czyn było pięć, mia­ły po 15–17 lat. Potem pła­ka­ły i mówi­ły, że się boją.

Ude­rzo­na ple­ca­kiem 17-let­nia Ales­san­dra Ribe­iro powie­dzia­ła póź­niej, że wysia­da­ją­ca pasa­żer­ka oskar­ży­ła ją i jej kole­żan­ki o brak sza­cun­ku i złośliwość.