Lipiec był rekor­do­wym mie­sią­cem pod wzglę­dem sprze­da­ży nie­ru­cho­mo­ści w Toron­to, ponie­waż wła­ści­cie­la zmie­ni­ło 11 081 domów.

Toron­to Regio­nal Real Esta­te Board twier­dzi, że sprze­daż  domów z dru­giej ręki w aglo­me­ra­cji Toron­to wzro­sła o 29,5 pro­cent w porów­na­niu z lip­cem 2019 roku, osią­ga­jąc nowy rekord miesiąca.

Śred­nie ceny domów rów­nież wzro­sły o 16,9 pro­cent w porów­na­niu z rokiem poprzed­nim, do 943 710 dolarów.

REKLAMA

TRREB twier­dzi, że niskie budyn­ki, zwłasz­cza poza cen­trum mia­sta, prze­wo­dzi­ły tren­do­wi wzro­sto­we­mu, a  ceny wzro­sły naj­bar­dziej w hrab­stwie Dur­ham, Oran­ge­vil­le i South Simcoe.

Pre­zes zarzą­du, Lisa Patel, powie­dzia­ła, że ​​ist­nie­ją dowo­dy na kur­cze­nie się ryn­ku wewnętrz­ne­go — nabyw­cy kon­ku­ru­ją, ponie­waż domy sprze­da­ją się szyb­ciej niż nowe ofer­ty są wpro­wa­dza­ne na rynek.

Patel zasu­ge­ro­wa­ła w rapor­cie, że kupu­ją­cy i sprze­da­ją­cy domy odło­ży­li let­nie podró­że i nad­ra­bia­ją zale­gło­ści w swo­ich pla­nach miesz­ka­nio­wych, po tym, jak mia­sto Toron­to weszło do trze­cie­go eta­pu ponow­ne­go otwar­cia po ogra­ni­cze­niach wywo­ła­nych przez  COVID-19.