Nie ma demo­kra­cji bez zgo­dy na pod­sta­wo­we war­to­ści “cywi­li­za­cyj­ne”, komen­tu­je Andrzej Kumor