W nie­dzie­lę obcho­dzi­li­śmy 25 lat ist­nie­nia Cen­trum Kul­tu­ry Pol­skiej w Mis­sis­sau­dze, nie­zwy­kłej i bar­dzo zasłu­żo­nej pla­ców­ki kul­tu­ry pol­skiej w Kana­dzie. Tutaj odby­wa­ły się spo­tka­nia z przy­wód­ca­mi poli­tycz­ny­mi Kana­dy, bywa­li pre­mie­rzy, tutaj gości­li­śmy pre­zy­den­ta RP Andrze­ja Dudę, tutaj, były spo­tka­nia z pol­ski­mi publi­cy­sta­mi i poli­ty­ka­mi, jak Sta­ni­sław Michal­kie­wicz, Grze­gorz Braun, Woj­ciech Sum­liń­ski. Cen­trum powsta­ło dzię­ki ini­cja­ty­wie ojców obla­tów z pobli­skiej para­fii św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be oraz pie­nią­dzom sta­rej i nowej Polo­nii. W ban­kie­cie uczest­ni­czy­ła oprócz hono­ro­wych gości (Kon­su­la gene­ral­ne­go RP Krzysz­to­fa Grzel­czy­ka z mał­żon­ką, pre­ze­sa KPK Janu­sza Tom­cza­ka, posłów fede­ral­nych i pro­win­cyj­nych) tak­że rodzi­na ini­cja­to­ra budo­wy Cen­trum o. Sta­ni­sła­wa Bąka OMI.

Reklama