Mini­ster spraw zagra­nicz­nych Kana­dy Chry­stia Fre­eland naka­za­ła odwo­łać sta­tus hono­ro­we­go kon­su­la Syrii w Mont­re­alu w związ­ku z obu­rze­niem, jakie kon­sul miał wywo­łać popie­ra­jąc pre­zy­den­ta Syrii Basza­ra Assa­da oraz zamiesz­cza­niem przez nie­go kon­tro­wer­syj­nych postów w mediach społecznościowych.

„Poglą­dy wyra­ża­ne przez Wase­em Ram­li w pra­sie i mediach spo­łecz­no­ścio­wych są szo­ku­ją­ce i nie­do­pusz­czal­ne”, stwier­dza Fre­eland w oświadczeniu.

„Nikt, kto podzie­la poglą­dy pana Ram­li, nie powi­nien był nigdy być zatwier­dzo­nym przez Glo­bal Affa­irs Cana­da do peł­nie­nia tej funk­cji. Po zapo­zna­niu się z decy­zją depar­ta­men­tu poin­stru­owa­łem urzęd­ni­ków, aby natych­miast cof­nę­li jego status. ”

Kana­da zatwier­dzi­ła kon­su­la latem tego roku pomi­mo otwar­te­go popie­ra­nia przez Ram­li pre­zy­den­ta Assa­da, a tak­że postów w mediach spo­łecz­no­ścio­wych kry­ty­ku­ją­cych zachod­nie sank­cje wobec Syrii.

Ram­li, któ­ry miał zająć swo­je nowe sta­no­wi­sko 1 paź­dzier­ni­ka, opi­sy­wał tak­że orga­ni­za­cję huma­ni­tar­ną tzw Bia­łych Heł­mów w Syrii jako terrorystów.

Kana­da zgo­dzi­ła się prze­sie­dlić dzie­siąt­ki Bia­łych Heł­mów i ich rodzin w zeszłym roku po oba­wach, że rząd Syrii celo­wo ich atakuje.

„Chciał­bym wyra­zić głę­bo­kie ubo­le­wa­nie z powo­du trud­nej sytu­acji, jaką ta nomi­na­cja posta­wi­ła dla wie­lu Syryj­czy­ków miesz­ka­ją­cych w Kana­dzie, w tym wie­lu odważ­nych Bia­łych Heł­mów i innych uchodź­ców, któ­rzy teraz nazy­wa­ją nasz kraj ojczy­zną a mogli poczuć się prze­ra­że­ni i zroz­pa­cze­ni” — napi­sa­ła Freeland .

Pod­czas gdy Kana­da zerwa­ła sto­sun­ki dyplo­ma­tycz­ne z Damasz­kiem w 2012 r., Rząd syryj­ski utrzy­mał kon­su­la­ty hono­ro­we w Mont­re­alu i Van­co­uver, aby pomóc Syryj­czy­kom w spra­wach pasz­por­to­wych i innych kwe­stiach administracyjnych.

Kana­da przy­ję­ła dzie­siąt­ki tysię­cy syryj­skich uchodź­ców od 2011 r.