Nie­któ­re toreb­ki her­ba­ty mogą wydzie­lać miliar­dy mikro­pla­sti­ko­wych czą­stek na filiżankę.

Wie­le bar­dziej wyszu­ka­nych her­bat jest dzi­siaj sprze­da­wa­nych w „jedwab­nych” toreb­kach, zamiast papie­ro­wych, a nie­któ­re z nich mają kształt pira­mi­dy jako spo­sób na zro­bie­nie miej­sca dla dużych liści w her­ba­tach premium.

Bada­nie z McGill Uni­ver­si­ty w Mont­re­alu suge­ru­je, że  popi­ja­jąc fili­żan­kę świe­żo parzo­nej her­ba­ty dla sma­ko­szy poły­ka­my miliar­dy drob­nych pla­sti­ko­wych cząstek.

Natha­lie Tufen­kji, pro­fe­sor inży­nie­rii che­micz­nej na uni­wer­sy­te­cie w Mont­re­alu, była zasko­czo­na, gdy zna­la­zła taką toreb­kę w her­ba­cie, któ­rą zamó­wi­ła pew­ne­go ran­ka w kawiar­ni. Uzna­ła, że toreb­ka wyglą­da  jak plastik.

Więc kie­dy weszła do labo­ra­to­rium, popro­si­ła swo­ją stu­dent­kę Lau­rę Her­nan­dez, aby wyszła i kupi­ła kil­ka róż­nych marek.

„Byli­śmy zszo­ko­wa­ni, gdy zoba­czy­li­śmy miliar­dy czą­stek w jed­nej fili­żan­ce her­ba­ty” — powiedziała.

Jeden kubek z jed­nej toreb­ki her­ba­ty może zawie­rać 11,6 miliar­da mikro­pla­stycz­nych i 3,1 miliar­da nano­pla­stycz­nych czą­stek, wyni­ka z badań opu­bli­ko­wa­nych w cza­so­pi­śmie Envi­ron­men­tal Scien­ce & Technology .

Kawał­ki są tak małe — śred­nio wiel­ko­ści zia­ren pyłu lub pył­ku — że w jed­nej fili­żan­ce jest oko­ło 16 mikro­gra­mów lub jed­na szó­sta mili­gra­ma plastiku.

Ale to wciąż znacz­nie wię­cej niż w przy­pad­ku innych pro­duk­tów spo­żyw­czych i napo­jów, w tym wody z kra­nu i wody butel­ko­wa­nej , piwa, mio­du, ryb i sko­ru­pia­ków , kur­cza­ka i soli. W her­ba­cie „dosłow­nie doda­je­my doda­tek pla­sti­ku do napoju”.

To może zabrzmieć nie­ape­tycz­nie, ale czy sta­no­wi zagro­że­nie dla zdro­wia? W koń­cu two­rzy­wa sztucz­ne są wyko­na­ne z PET (poli­te­re­fta­la­nu ety­le­nu, znaj­du­ją­ce­go się w pla­sti­ko­wych butel­kach na napo­je) i nylo­nu (uży­wa­nych w wie­lu tor­bach i worecz­kach), któ­re są zatwier­dzo­ne jako opa­ko­wa­nia do żyw­no­ści. Świa­to­wa Orga­ni­za­cja Zdro­wia stwier­dzi­ła, że ryzy­ko zwią­za­ne z mikro­pla­sti­ka­mi w wodzie pit­nej jest niskie , szcze­gól­nie jeśli cząst­ki są sto­sun­ko­wo duże.

Jak dotąd naukow­cy nie wie­dzą, jakie może być ryzyko.

Kana­dyj­czy­cy piją rocz­nie oko­ło 10 miliar­dów fili­ża­nek herbaty .

Tufen­kji twier­dzi, że poten­cjal­ne zagro­że­nie dla zdro­wia nie jest jedy­nym powo­dem, aby trzy­mać się z dala od papie­ro­wych torebek.

„Oso­bi­ście powie­dział­bym, aby uni­kać pla­sti­ko­wych tore­bek na her­ba­tę, ponie­waż to po pro­stu kolej­ny pla­stik jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku” — coś, co wie­le rzą­dów, w tym kana­dyj­skich , pró­bu­je zmniej­szyć ze wzglę­du na wpływ na oce­any i wyzwa­nia zwią­za­ne z recyklingiem .