40 dni jest spe­cjal­ną akcją modli­tew­ną pro-life w obro­nie dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych, któ­ra odby­wa się przez ofia­rę modli­twy i postu. Jed­ną z form modli­twy jest ciche czu­wa­nie modli­tew­ne przed lokal­ny­mi kli­ni­ka­mi abor­cyj­ny­mi. W Kana­dzie doko­ny­wa­nych jest ponad 100,000 abor­cji rocz­nie i na dzień dzi­siej­szy, dzie­ci nie­na­ro­dzo­ne nie mają żad­nej ochro­ny praw­nej, co pozwa­la na doko­ny­wa­nie abor­cji prak­tycz­nie do momen­tu poro­du włącznie.
Rezul­ta­ty poprzed­nich 20 kam­pa­nii 40 dni dla życia na całym świecie:
• 14,643 dzie­ci ura­to­wa­nych od aborcji!
• 154 nawró­co­nych pra­cow­ni­ków kli­nik aborcyjnych!
• 86 zamknię­tych kli­nik aborcyjnych!

• UWAGA – ze wzglę­du na tzw. „bub­ble zone” – modli­my się poza stre­fą, po połu­dnio­wej stro­nie Queen­sway, 50 metrów na zachód od Con­fe­de­ra­tion Pkwy (w oko­li­cy mostka)
• dar­mo­wy par­king – bez zmian przy koście­le St. Cathe­ri­ne of Siena
• zapra­sza­my do modli­twy codzien­nie w godzi­nach: 8am — 8pm
• para­fie polo­nij­ne są szcze­gól­nie zapro­szo­ne do modli­twy w każ­dą niedzielę
• wię­cej infor­ma­cji oraz zapi­sy na:
www.40daysforlife.com/mississauga

 

tak było w ub. roku:

http://www.goniec24.com/goniec-zycie-polonijne/item/11517-ratownicy