W obro­nie praw czło­wie­ka od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci — świad­czy w pobli­żu szpi­ta­la Tril­lium w Mis­sis­sau­dze (poprzed­ni libe­ral­ny rząd pro­win­cji narzu­cił stu­me­tro­we stre­fy chro­nio­ne w pobli­żu szpi­ta­li i przy­chod­ni gdzie doko­nu­je się abor­cji) pol­ska gru­pa pro-life z Para­fii Kol­be­go, modlo­no się m.in. za Mary Wagner, za kobie­ty któ­re doko­na­ły abor­cji oraz by każ­da mat­ka wybie­ra­ła życie dla swo­je­go dziec­ka. mk