Lubi­my tych z tyłu peletonu?

Nie wyglą­da na to, że któ­re­kol­wiek z nich będzie pre­mie­rem, ale ludzie  lubią Jag­me­et Singh i Eli­za­beth May o wie­le bar­dziej niż Justi­na Tru­de­au lub Andrew Scheera.

Son­daż dla Toron­to Sun prze­pro­wa­dzo­ny przez Cam­pa­ign Rese­arch poka­zu­je, że przy­wód­cy NDP i Zie­lo­nych mają wyż­sze oce­ny apro­ba­ty niż przy­wód­cy libe­ra­ów i kon­ser­wa­ty­stów, a oce­na Sin­gha wzro­sła w ostat­nich dniach.

NDP Sin­gha ma popar­cie na pozio­mie 14% w całym kra­ju, ale jego oso­bi­sty wskaź­nik apro­ba­ty dzia­łal­no­ści wzrósł do 33% w paź­dzier­ni­ku z 22% we wrześniu.

REKLAMA

Tym­cza­sem May ma naj­wyż­szą oce­nę apro­ba­ty dzia­ła­nia,   na pozio­mie 39%, mimo że jej par­tia ma popar­cie jedy­nie 11%.

Tym­cza­sem Tru­de­au i Sche­er mają odpo­wied­nio 31% i 29% aprobatę.

Obaj  mają rów­nież wyż­sze opi­nie nega­tyw­ne; 54% ankie­to­wa­nych twier­dzi, że nie pochwa­la  pra­cy, któ­rą wyko­nu­je Tru­de­au, a 47% źle oce­nia  Scheera.

Nato­miast tyl­ko 25% nega­tyw­nie oce­nia May, a 29% Singha.

W przy­pad­ku Sin­gha jego zdol­ność do kon­fron­ta­cji z dzien­ni­ka­rza­mi na kon­fe­ren­cjach pra­so­wych popra­wi­ła się, jego wyja­śnie­nie poli­ty­ki jest znacz­nie powy­żej tego, do cze­go był zdol­ny jesz­cze kil­ka tygo­dni temu, i miał tro­chę szczęścia.

Jed­ną z naj­waż­niej­szych rze­czy była jego uczci­wa i emo­cjo­nal­na reak­cja   na incy­dent z Justi­nem Tru­de­au, podob­nie jak j posta­wa wobec męż­czy­zny w Mont­re­alu, któ­ry pora­dził mu żeby odciął  tur­ban. Singh   deli­kat­nie wyja­śnił mu, że Kana­dyj­czy­cy mogą nosić, co chcą.