Nie zała­twi­łem star­tu na posła z Woł­ko­wy­sku. Czę­ścio­wo to moja wina, ale też, bo ludzie bali się być na liście 10 osób, któ­re mają mi zbie­rać podpisy.

Do nie­któ­rych, któ­rzy zgo­dzi­li się, tak jak 5 lat temu, przy­cho­dzi­ły, „smut­ne” oso­by i nama­wia­ły do wyco­fa­nia się z udzie­la­nia mi pomocy.

Dobra zmia­na?

Eks­k­siądz Jacek Mię­dlar pro­wa­dzi por­tal -wprawo.pl — gdzie ostat­nio PiS pozo­sta­wił nagi. Oka­zu­je się, że głów­nych obiet­nic z 2015 roku nie speł­nił, więc tyl­ko baran może liczyć, że speł­ni je teraz.

reklama

Praw­dzi­wy koniec …woj­ny

Już wspo­mi­na­łem sztan­da­ry Pol­skich Sił Zbroj­nych wal­czą­cych na zacho­dzie są zde­po­no­wa­ne w Muzeum gen Sikor­skie­go w Lon­dy­nie i mało kto myśli, a co gor­sze coś czy­ni, by wró­ci­ły wresz­cie do Pol­ski a bez tego, nie tyl­ko mym, zda­niem nie będzie dla roda­ków zakoń­cze­nia minio­nej wojny.

Atak Sowie­tów w 1939 r.

Zaję­li do 190 tys. km kw. z ok. 13 mln ludzi, czy­li ponad poło­wę II RP. Ata­ku­jąc Pol­skę żoł­nie­rze Armii Czer­wo­nej doko­ny­wa­li licz­nych  mor­derstw, gra­bie­ży i gwał­tów, a agre­sja w dużym stop­niu była nakie­ro­wa­na na eks­ter­mi­na­cję pol­skich elit. W wal­kach zgi­nę­ło ok. 6–7 tys. pol­skich żoł­nie­rzy, a ok. 20 tys. było ran­nych i zagi­nio­nych. Sowie­ci stra­ci­li ponad 3 tys. zabi­tych i 6–7 tys. rannych.

Do nie­wo­li poszło do 230 tys. żoł­nie­rzy, w tym do 8 tys. ofi­ce­rów, a maso­we wywóz­ki dotknę­ły ponad 350 tys. Polaków.

W świa­do­mo­ści więk­szo­ści Rosjan II woj­na świa­to­wa nie zaczę­ła się nie 1 czy 17 wrze­śnia, ale 22 czerw­ca 1941 r. z ata­kiem Nie­miec na ZSRS.

Tanio w stolicy

Daw­no już nie jadłem w restau­ra­cji sej­mo­wej. Kie­dyś wpro­wa­dza­ny byłem tam przez posłów KPN, nawet z urzęd­ni­ka­mi Amba­sa­dy Kana­dy. Oka­zu­je się, że to chy­ba naj­tań­sza restau­ra­cja w Pol­sce. Oto ceny:

Zestaw obia­do­wy kotlet, zupa i kom­pot — 12 zł, Schab w gala­re­cie — 5 zł, Kieł­ba­sa z cebul­ką — 5 zł, Ryba po grec­ku — 5 zł  Kaszan­ka — 3 zł, Tatar — 7 zł, Fla­ki — 7 zł, Bigos — 8 zł, Nale­śnik — 2 zł, Kom­pot — 1 zł.

Jedy­ny pro­blem trze­ba być przez jakie­goś posła wpro­wa­dzo­ny, a takich mi brak.

Kam­pa­nia wyborcza

Według nie­któ­rych, Pol­ska jest smut­na, jedy­nie co cie­ka­we to roz­daw­nic­twa PiS‑u. Jesz­cze 500 za dru­gie i następ­ne dziec­ko mia­ło sens, ale teraz to już aberracja.

Kto zda­je sobie spra­wę, że takie roz­da­wa­nie powo­du­je zacią­ga­nie przez rząd coraz to nowych kre­dy­tów, któ­re nie tyl­ko trze­ba będzie kie­dyś spła­cać ale sta­le trze­ba będzie od poży­czek pła­cić pro­cen­ty, któ­re już teraz wyno­szą ponad tysiąc zło­tych rocz­nie na każ­de­go Pola­ka włą­cza­jąc w to noworodki.

Pyta­nie

Są pio­sen­ki o wie­lu rze­czach, była o mamie, o tacie, o mar­ga­ry­nie, była o onu­cy, o kwia­tach, o koniach, o rze­kach, o górach itd. Oczy­wi­ście o uko­cha­nych dziew­czy­nach czy naj­droż­szym, co poszedł w bój lub w siną dal. Ale nie pamię­tam by była pio­sen­ka o kocha­nej żonie czy kocha­nym mężu. Czemu ?

Co komu wolno?

Paru mło­dych Żydów wycho­dząc o 5 nad ranem z klu­bu w War­sza­wie, zosta­ło zacze­pio­nych przez podzi­wia­ją­cych noc­ne uro­ki sto­li­cy — mło­dych Pale­styń­czy­ków, któ­rzy byli sil­niej­si. Wzię­li odwet za oku­pa­cję Stre­fy Gazy itd i pokrwa­wi­li Żydom nosy.

Dotąd poskrom­ców nie zła­pa­no ale wszy­scy „Pola­cy” są już na kola­nach zaczy­na­jąc od Mini­stra SZ a w Izra­elu aż huczy.

W maju Marek Magie­row­ski, pol­ski amba­sa­dor w Izra­elu w bia­ły dzień zaata­ko­wał krew­ki Izra­el­czyk pod samą amba­sa­dą i co ? Takiej wrza­wy w Izra­elu czy Pol­sce nie było i nie było prze­pra­sza­nia na kola­nach tego „Pola­ka” i władz Polski.


Uczci­wość — my foot

Kon­fe­de­ra­cja czy­li koali­cja gdzie głów­nym kan­dy­da­tem jest Janusz Kor­win-Mike blo­ko­wa­na jest przez wiel­kie media, w tym pań­stwo­wą TVP, a Koali­cja, wedle sąda­żu inter­ne­to­we­go, zaj­mu­je 5 miej­sce z 12% popar­ciem i dają­ce szan­se na miej­sce w Sej­mie. Naj­cie­kaw­sze i szo­ku­ją­ce, że nie­któ­re sta­cje, jak TVN, nie poda­ją, że w ogó­le istnieje.

Ostat­nio blo­ka­dę prze­rwał jeden ewe­ne­ment. W ramach Kon­fe­de­ra­cja w Kiel­cach star­tu­je wice­miss świa­ta w dzie­dzi­nie Land­sca­pes Inter­na­tio­nal pan­na Rok­sa­na Ora­niec i poka­za­no ją.

Dla mniej bie­głych w angiel­skim sło­wa — my foot — ozna­cza­ją tyle co pol­skie — gów­no prawda.

16-let­nia ekspert

W ONZ na sesji doty­czą­cej Glo­bal­ne­go Ocie­ple­nia wystą­pi­ła szwedz­ka dzier­lat­ka z oskar­że­niem doro­słych o te pro­ble­my. Jak się oka­za­ło jest wnucz­ką akto­ra i jej wystą­pie­nia były dosko­na­le wyre­ży­se­ro­wa­ne czy­li była akto­rem czy­jejś ”sztu­ki”.

Uro­czy­sto­ści

Dwa lata temu Kne­set przy­jął usta­wę o obcho­dach sowiec­kie­go try­um­fu z 1945, zwa­ne­go Dniem Zwy­cię­stwa i 9 maja, z fla­ga­mi z sier­pem i mło­tem w rękach, ramię w ramię z sowiec­ki­mi wete­ra­na­mi obwie­szo­ny­mi meda­la­mi jak cho­in­ki, idą żydow­scy poli­ty­cy ulicami.

A teraz w szko­łach naka­za­no wydzie­lić spe­cjal­ny czas  by edu­ko­wać na temat „dobra komu­ni­zmu” w cza­sie II woj­ny świa­to­wej i jest spe­cjal­ne posie­dze­nie w Kne­se­cie połą­czo­ne z cere­mo­nią pań­stwo­wą z obec­no­ścią rzą­du oraz uro­czy­sty pochód w Jerozolimie.

Pyta­nie

Chy­ba nie ja jeden nie wiem cze­mu Wiel­ka Bry­ta­nia — zwa­na jest nadal tak. Może ktoś by nam wyjaśnił.

Mili imi­gran­ci

Na 10 000 Cze­czeń­ców pra­cu­je w Pol­sce „nor­mal­nie” z 1000. Resz­ta coś tam robi czy­li naj­czę­ściej trud­nią się han­dlem papie­ro­sa­mi z „impor­tu” paser­stwem czy nakła­nia­niem kobiet, naj­czę­ściej nie swo­ich, do płat­nych usług seksualnych.

W Bar­ce­lo­nie poli­cja twier­dzi, że imi­gran­ci popeł­nia­ją 80% przestępstw.

Czy przy­pad­kiem w Pol­sce, a może też w Kana­dzie, nie jest podobnie?

Żubry

Jest ich w Pol­sce ponad 1500 i dru­gie tyle na Bia­ło­ru­si, ale nisz­czą mło­de pędy drzew więc nie może być ich w danym miej­scu za dużo.        Co dalej robić? Pro­ste roz­wią­za­nie strze­la się sta­re żubry, ale eko­lo­dzy protestują.

Mym zda­niem trze­ba wpro­wa­dzić na doda­tek odstrzał nie tyl­ko sta­rych żubrów ale też corocz­nie jesie­nią np. strze­lać poło­wę trzy­let­nich sam­ców. Ich mię­so jest smacz­ne i moż­na dostać za nie spo­ro pie­nię­dzy a zmniej­sze­nie pogło­wia sam­ców nie będzie prze­szka­dza­ło w roz­mna­ża­niu żubrów.

Kło­po­ty szamana

Sza­man z wschod­niej Rosji przez czte­ry mie­sią­ce jechał swym rowe­rem z przy­czep­ką w kie­run­ku Moskwy i pokrzy­ki­wał, że będzie  chciał odsu­nąć pre­zy­den­ta od wła­dzy. Ale na gra­ni­cy Sybe­rii spo­tka­ło go 40 poli­cjan­tów i wedle sta­rych zwy­cza­jów posła­ło do psy­chusz­ki. Pyta­nie na jak długo?

Zmarł Kor­nel Morawiecki

Pro­fe­sor fizy­ki z Wro­cła­wia, jeden głów­nych dzia­ła­czy opo­zy­cji, twór­ca Soli­dar­no­ści Wal­czą­ce. Dopie­ro na kil­ka dni przed śmier­cią odzna­czo­ny orde­rem Orła Bia­łe­go, któ­ry lata przed­tem dosta­ły róż­ne mier­no­ty a nawet ponoć pro­pol­ski Żyd Wais.

Nie­ste­ty, w ponoć wol­nej Pol­sce, już nie ode­grał więk­szej roli.

Alek­san­der Pruszyński