Poli­cja hamil­toń­ska aresz­to­wa­ła trzy oso­by i poszu­ku­je nadal dwóch podej­rza­nych pozo­sta­ją­cych na wol­no­ści po tym, jak w ponie­dzia­łek po połu­dniu 14-let­ni chło­piec został zadźga­ny nożem przed swo­ją szko­łą śred­nią na oczach swej prze­ra­żo­nej matki.

Poli­cja twier­dzi, że nasto­la­tek został napad­nię­ty w pobli­żu swej szko­ły Sir Win­ston Chur­chill. Został zabra­ny do szpi­ta­la, gdzie zmarł z powo­du odnie­sio­nych obrażeń.

Dwóch podej­rza­nych męż­czyzn zlo­ka­li­zo­wa­no i aresz­to­wa­no w pobli­żu miej­sca zbrod­ni wkrót­ce potem, a trze­cie­go podej­rza­ne­go  aresz­to­wa­no jesz­cze tego same­go dnia.

reklama

Zatrzy­ma­ni to 14-let­ni chło­piec i 19-let­ni męż­czy­zna. Trze­cim podej­rza­nym jest tak­że mężczyzna.

Poli­cja wciąż szu­ka jed­nej podej­rza­nej nasto­lat­ki i jed­ne­go nasto­lat­ka. Nie­któ­rzy z podej­rza­nych mogli być ucznia­mi w szkole.

Nie zna­le­zio­no narzę­dzia zbrod­ni bro­ni i poli­cja pro­si miesz­kań­ców oko­li­cy o spraw­dze­nie podwó­rek, ostrze­ga­jąc, by nicze­go nie dotykać.

W pobli­żu miej­sca zda­rze­nia znaj­do­wa­ła się pusz­ka sprayu pie­przo­we­go. Poli­cja spraw­dza wpi­sy w mediach społecznościowych.

Incy­dent został zare­je­stro­wa­ny na wideo, któ­re uzy­ska­ła poli­cja. Poli­cja pro­si tak­że ludzi, aby prze­ka­za­li wszel­kie inne fil­my wideo z tego incy­den­tu, na przy­kład z kamer bez­pie­czeń­stwa lub kamer samochodowych.

To dzie­wią­te mor­der­stwo Hamil­to­na w tym roku.