Wcze­sny podmuch zimo­wej aury daje się we zna­ki miesz­kań­com połu­dnio­wej Mani­to­by. W pią­tek  ponad 27 000 odbior­ców pozba­wio­nych było ener­gii elektrycznej.

Ostrze­że­nie przed opa­da­mi wyda­no dla mia­sta Win­ni­peg. Envi­ron­ment Cana­da ostrze­ga, że „eks­tre­mal­na zimo­wa pogo­da”  w cią­gu naj­bliż­szych kil­ku dni nad­cią­gnie nad połu­dnio­we rejo­ny Manitoby.

„Ilość opa­dów śnie­gu dziś i w piąt­ko­wą noc może prze­kro­czyć 50 cm, szcze­gól­nie oko­li­ce rze­ki Red, w tym mia­sto Win­ni­peg, mogą dostać od 10 do 25 cm mokre­go śniegu”.

Śnieg zmu­sił rów­nież licz­ne zamknię­cia szkół i odwo­ła­nia auto­bu­sów w Mani­to­bie. „Połą­cze­nie cięż­kie­go, mokre­go śnie­gu i sil­nych wia­trów praw­do­po­dob­nie spo­wo­du­je powa­le­nie drzew i linii energetycznych”.

Burza wymu­si­ła zamknię­cie Hwy. 1 z Bran­don do Por­ta­ge La Pra­irie z powo­du złych warun­ków drogowych.