Sta­ny Zjed­no­czo­ne wpro­wa­dzą znie­sie­nie wymo­gu posia­da­nia wiz wjaz­do­wych przez oby­wa­te­li Pol­ski.  Ozna­cza to, iż Pol­ska zosta­nie dołą­czo­na do ame­ry­kań­skie­go tzw. Visa Waiver Pro­gram, w któ­rym obec­nie uczest­ni­czy 38 krajów.

Jakie są aspek­ty praw­ne Visa Waiver Pro­gram i jak ma się on do tra­dy­cyj­ne­go pro­gra­mu wizo­we­go Wiz B1/B2?

Visa Waiver Pro­gram umoż­li­wia upraw­nio­nym oby­wa­te­lom wyzna­czo­nych kra­jów podró­żo­wa­nie do Sta­nów Zjed­no­czo­nych bez wizy w celach tury­stycz­nych lub biz­ne­so­wych na poby­ty nie prze­kra­cza­ją­ce 90 dni.  Pro­gram ten może być rów­nież wyko­rzy­sta­ny dla celów tran­zy­to­wych do prze­jaz­du przez Sta­ny Zjednoczone.

Aby sko­rzy­stać z Visa Waiver Pro­gram podró­żu­ją­cy musi być zakwa­li­fi­ko­wa­ny przy pomo­cy elek­tro­nicz­ne­go sys­te­mu ESTA (Elec­tro­nic Sys­tem for Tra­vel Authorization).

Reklama

W celu uzy­ska­nia apro­ba­ty, podró­żu­ją­cy wypeł­nia inter­ne­to­wą ankie­tę poda­jąc swo­je dane oso­bo­we i pasz­por­to­we, infor­ma­cje doty­czą­ce cho­rób zakaź­nych, karal­no­ści za czy­ny kry­mi­nal­ne, histo­rię odmów apli­ka­cji o wizę lub depor­ta­cji, oraz dane doty­czą­ce pla­nu wizy­ty w Sta­nach Zjed­no­czo­nych lub prze­jaz­du przez ten kraj.   Cała komu­ni­ka­cja w sys­te­mie ESTA odby­wa się w języ­ku angiel­skim.  Koszt zło­że­nia apli­ka­cji wyno­si $4.00 plus dodat­ko­we $10.00 w przy­pad­ku uzy­ska­nia zgo­dy.  Sys­tem ESTA powi­nien udzie­lić odpo­wie­dzi do 72 godzin.  Czę­sto okres jest dużo krót­szy; odpo­wiedź jest nie­mal natych­mia­sto­wa.  Oso­ba apli­ku­ją­ca do ESTA może być zakwa­li­fi­ko­wa­na, może uzy­skać odpo­wiedź, że jej apli­ka­cja jest w toku, lub uzy­skać decy­zję odmowną.Zatwier­dzo­na apli­ka­cja ESTA nie jest wizą, jest zgo­dą na wjazd w ramach Visa Waiver Pro­gram.  Mimo, że w prak­ty­ce daje podró­żu­ją­ce­mu podob­ne przy­wi­le­je jak Wiza B1/B2, są jed­nak zna­czą­ce róż­ni­ce.  Po pierw­sze, posia­da­cze Wiz B1/B2 naj­czę­ściej posia­da­ją wizy z waż­no­ścią na okres do 10 lat od chwi­li wyda­nia.  Zgo­da w Visa Waiver Pro­gram jest waż­na przez okres 2 lat.  Po dru­gie, Wiza B1/B2 nie tra­ci­ła waż­no­ści w przy­pad­ku uzy­ska­nia nowe­go pasz­por­tu przez podró­żu­ją­ce­go.  Zgo­da na wjazd w Visa Waiver Pro­gram musi być uzy­ski­wa­na w takiej sytu­acji ponow­nie.  Po trze­cie, posia­da­cze Wiz B1/B2 mogli prze­by­wać w Sta­nach Zjed­no­czo­nych do 6 mie­się­cy (chy­ba, że ich pobyt został ogra­ni­czo­ny na okres krót­szy przez urzęd­ni­ka imi­gra­cyj­ne­go w chwi­li wjaz­du do Sta­nów Zjed­no­czo­nych).  Pobyt w pro­gra­mie Visa Waiver Pro­gram jest ogra­ni­czo­ny do 90 dni kalendarzowych.

Oso­by, któ­re posia­da­ją waż­ną Wizę B1/B2, nie muszą ubie­gać się o zgo­dę w sys­te­mie ESTA – będą mogły nadal podró­żo­wać do Sta­nów Zjed­no­czo­nych na pod­sta­wie waż­nej wizy.

Dla osób, któ­re pla­nu­ją prze­by­wać w Sta­nach Zjed­no­czo­nych przez okres dłuż­szy niż 90 dni, fakt posia­da­nia wizy jest o wie­le korzyst­niej­szy niż podróż w ramach Visa Waiver Pro­gram.  W uza­sad­nio­nych przy­pad­kach moż­na w dal­szym cią­gu o taką wizę wystą­pić.  Nale­ży jed­nak pamię­tać, iż ponie­waż apli­ka­cja w sys­te­mie ESTA jest skła­da­na inter­ne­to­wo, moż­na ją zło­żyć w dowol­nym miej­scu na świe­cie.  Apli­ka­cja o wizę będzie tym­cza­sem naj­czę­ściej zała­twio­na odmow­nie, gdy chce się ją zło­żyć w kra­ju innym niż kraj dane­go oby­wa­te­la.  Nale­ży rów­nież pamię­tać, że w przy­pad­ku odmo­wy wizy, apli­ka­cja w sys­te­mie ESTA będzie rów­nież naj­praw­do­po­dob­niej odrzucona.

Fakt posia­da­nia wizy lub pozy­tyw­nej decy­zji w ESTA jedy­nie upo­waż­nia podróż­ne­go do wej­ścia na pokład prze­woź­ni­ka w celu podró­ży do Sta­nów Zjed­no­czo­nych.  Fakt posia­da­nia wizy lub posia­da­nia zgo­dy w sys­te­mie ESTA nie gwa­ran­tu­je, iż ofi­cer imi­gra­cyj­ny wpu­ści podró­żu­ją­ce­go do kra­ju.  Decy­zja osta­tecz­na nale­ży do tego ofi­ce­ra.  A zatem war­to jest mieć w cza­sie podro­ży doku­men­ty lub dane potwier­dza­ją­ce cel przyjazdu.

Zgo­dy w sys­te­mie ESTA są prze­ka­zy­wa­ne elek­tro­nicz­nie do miejsc kon­tro­li migra­cyj­nej Sta­nów Zjed­no­czo­nych.  A zatem nie jest koniecz­ne posia­da­nie wydru­ku zgo­dy w tym sys­te­mie.  Jed­nak wska­za­nym jest zro­bie­nie tego przy­naj­mniej przy pierw­szej podroży.

Co zro­bić w przy­pad­ku odmo­wy w sys­te­mie ESTA?  Nale­ży zło­żyć for­mal­ną apli­ka­cję o Wizę B1/B2 we wła­ści­wej pla­ców­ce dyplomatycznej.

Na zakoń­cze­nie nale­ży pod­kre­ślić, że zbyt czę­ste podró­że w ramach Visa Waiver Pro­gram w krót­kich odstę­pach cza­su na okre­sy w peł­nym lub pra­wie peł­nym wymia­rze 90 dni z mały­mi prze­rwa­mi pomię­dzy podró­ża­mi mogą spo­wo­do­wać, iż ofi­cer imi­gra­cyj­ny doj­dzie do wnio­sku, iż podró­żu­ją­cy przy­jeż­dża do Sta­nów Zjed­no­czo­nych w celach innych niż tury­sty­ka lub biz­nes i może domó­wić wjaz­du.  Taka odmo­wa może się rów­nać z poważ­nym orze­cze­niem o inad­mis­si­bi­li­ty danej oso­by do wjaz­du do Sta­nów Zjed­no­czo­nych na przy­szłość co bar­dzo kom­pli­ku­je dal­sze rela­cje tej oso­by z pra­wem imi­gra­cyj­nym tego kraju.

Janusz Puzniak

Bar­ri­ster and Solicitor

905–890-2112

416–999-3023 

 

Nie kijem go to pał­ką, czy­li o znie­sie­niu wiz do USA