Air Cana­da nie będzie już witać na pokła­dzie “Pań i Panów”, tyl­ko “wszyst­kich”. Tak ma być inklu­zyw­nie i bar­dziej przy­jaź­nie dla “wszyst­kich”, któ­rzy nie­ko­niecz­nie utoż­sa­mia­ją się ze swo­ją płcią biologiczną.

Linia przy­ję­ła nowe wytycz­ne obsłu­gi pasa­że­rów, zgod­nie z któ­ry­mi język uży­wa­ny na pokła­dzie ma być “zmo­der­ni­zo­wa­ny”. Zosta­ną usu­nię­te okre­śle­nia odno­szą­ce się do kon­kret­nych płci. Linia twier­dzi, że w ten spo­sób oka­zu­je sza­cu­nek wszyst­kim pasażerom.

Air Cana­da wysła­ła w tej spra­wie maila do wszyst­kich swo­ich pra­cow­ni­ków. Podob­ny język przy­ję­ły już inne linie lot­ni­cze, m.in. Air Ita­ly i ame­ry­kań­skie Jet­Blue, Uni­ted, Southwest.