Kon­ser­wa­tyw­ny przy­wód­ca Andrew Sche­er ocze­ku­je, że wszyst­kie par­tie „usza­nu­ją fakt”, że kto­kol­wiek zdo­bę­dzie naj­wię­cej man­da­tów 21 paź­dzier­ni­ka, będzie tym, któ­ry utwo­rzy rząd.

W śro­dę Sche­er, w roz­mo­wie z głów­ną dzien­ni­kar­ką wia­do­mo­ści CTV, Lisą LaFlam­me , powie­dział: „spo­dzie­wa­my się, że inne par­tie będą respek­to­wać fakt, że ta par­tia, któ­ra zdo­bę­dzie naj­wię­cej miejsc, utwo­rzy rząd i zro­zu­mie­ją, że jeśli Kana­dyj­czy­cy poprą naszą plat­for­mę , będzie­my mieć pra­wo do jej wdrożenia ”.

Po tym, jak kon­ser­wa­ty­ści i libe­ra­ło­wie idą ramię w ramię w son­da­żach, rząd mniej­szo­ścio­wy wyda­je się naj­bar­dziej praw­do­po­dob­ną opcją.

reklama

Sche­er spę­dził minio­ny tydzień kam­pa­nii wska­zu­jąc na potrze­bę zdo­by­cia przez kon­ser­wa­ty­stów więk­szo­ścio­we­go rzą­du, aby powstrzy­mać koali­cję Libe­ra­łów i NDP. Ale Sche­er ma mniej opcji w mniej­szo­ści niż jego libe­ral­ni prze­ciw­ni­cy, zde­cy­do­wa­nie odrzu­ca­jąc kon­cep­cję nego­cja­cji z Bloc Québéco­is — co jesz­cze raz potwier­dził we wspom­na­inym wywia­dzie dla CTV News.

„Nie zamie­rza­my pro­sić innych stron o wspar­cie” — powie­dział Sche­er LaFlamme.

Tym­cza­sem Lider socja­li­stycz­nej NDP Jag­me­et Singh, któ­re­go popu­lar­ność rośnie w son­da­żach, powie­dział, że jest otwar­ty na współ­pra­cę z każ­dą par­tią z wyjąt­kiem kon­ser­wa­ty­stów Scheera.

Zgod­nie z kana­dyj­skim sys­te­mem par­la­men­tar­nym urzę­du­ją­cy pre­mier pozo­sta­je pre­mie­rem do cza­su for­mal­nej rezy­gna­cji lub odwo­ła­nia go przez guber­na­to­ra generalnego.

Jeśli żad­na par­tia nie zdo­bę­dzie więk­szo­ści man­da­tów w ponie­dzia­łek, a libe­ra­ło­wie zaj­mą dru­gie miej­sce po kon­ser­wa­ty­stach, Justin Tru­de­au mógł­by nadal rzą­dzić, pró­bu­jąc zdo­być zaufa­nie więk­szo­ści posłów do Izby Gmin.

Jeśli zde­cy­du­je się to zro­bić, Tru­de­au będzie musiał do poło­wy stycz­nia zwo­łać ponow­nie Izbę. Mógł­by tak­że zawrzeć koali­cję lub nie­for­mal­ne poro­zu­mie­nie o podzia­le wła­dzy z inny­mi par­tia­mii. Lider NDP Jag­me­et Singh wyra­ził już goto­wość do takiej umowy.