Jag­me­et Singh zapo­wie­dział, że jego par­tia będzie poważ­nie roz­wa­żać koali­cję z libe­ra­ła­mi, jeśli to powstrzy­ma utwo­rze­nie rzą­du mniej­szo­ścio­we­go przez kon­ser­wa­ty­stów. Z son­da­ży przed­wy­bor­czych wyni­ka, że ani libe­ra­lo­wie, ani kon­ser­wa­ty­ści nie uzy­ska­ją więk­szo­ści w Izbie Gmin. Justin Tru­de­au nie wypo­wia­dał się na temat moż­li­wej koali­cji z NDP. Wie­lo­krot­nie powta­rzał pod­czas spo­tka­nia z wybor­ca­mi w Wind­sor, że jego celem jest zdo­by­cie więk­szo­ści mandatów.