2‑letnia dziew­czyn­ka, na któ­rą w ponie­dzia­łek tuż przed 4:00 po połu­dniu spadł kli­ma­ty­za­tor, zmar­ła w szpi­ta­lu. Do wypad­ku doszło na rogu Law­ren­ce Ave­nue East i Moss­bank Dri­ve. Urzą­dze­nie wypa­dło z moco­wa­nia na oknie miesz­ka­nia na ósmym piętrze.

Poli­cja poda­ła, że kobie­ta z trój­ką dzie­ci mia­ła wcho­dzić do budyn­ku miesz­kal­ne­go, gdy roz­pę­dzo­ny kli­ma­ty­za­tor spadł na dziew­czyn­kę. Jej rodzeń­stwo w wie­ku 5 i 7 lat było świad­ka­mi wypad­ku. Ofia­rę prze­wie­zio­no do szpi­ta­la w sta­nie kry­tycz­nym. Śmierć dziew­czyn­ki potwier­dzo­no następ­ne­go dnia. Śledz­two trwa.