Poli­cja z Toron­to bada spra­wę aktu wan­da­li­zmu, do któ­re­go doszło przed sta­rym ratu­szem w Toron­to. Dzień po obcho­dach Remem­bran­ce Day nie­zna­ny spraw­ca poma­zał spray­em sto­ją­cy przed ratu­szem ceno­taf. Na pomni­ku poja­wi­ły się sło­wa ‘Ye Bro­ke Faith With Us’, któ­re praw­do­po­dob­nie mają nawią­zy­wać do wer­su “If ye bre­ak faith with us who die” z wier­sza Joh­na McCrae “In Flan­ders Fields”.

Nie wia­do­mo dokład­nie, kie­dy pomnik został poma­lo­wa­ny, ale incy­dent zgło­szo­no na poli­cję oko­ło 7 rano we wto­rek. Pre­mier Doug Ford napi­sał na twit­te­rze, że to odra­ża­ją­ce, by ktoś mógł tak zbez­cze­ścić pomnik poświę­co­ny naszym wete­ra­nom. Wyra­ził nadzie­ję, że poli­cji uda się zna­leźć wandala.reklama