Obcho­dy 101 rocz­ni­cy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez Pol­skę, zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Okręg Toron­to Kon­gre­su Polo­nii Kana­dyj­skiej, odby­ły się w nie­dzie­lę 10  listo­pa­da 2019.

O godz. 11.00, do kościo­ła św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, wpro­wa­dzo­ne zosta­ły sztan­da­ry orga­ni­za­cji kon­gre­so­wych pod prze­wod­nic­twem­ko­men­dan­ta Krzysz­to­fa Tom­cza­ka. Mszę św. odpra­wił pro­boszcz para­fii o. Janusz Jaje­śniak OMI, któ­ry przed­sta­wil inten­cję mszal­ną i powi­tał­go­ści ofi­cjal­nych. W patrio­tycz­nej homi­lii wska­zał na wiel­ką siłę wia­ry i miło­ści. Litur­gię czy­tał­Jan Chry­ścien­ko ze szcze­pu „Gie­wont”. Wystrój kościo­ła, Ryce­rze Kolum­ba, chór i muzy­ka orga­no­wa pod­kre­śla­ły donio­słość Eucharystii.

Po zakoń­cze­niu Mszy św. kolum­na mar­szo­wa, pro­wa­dzo­na przez p. Ada­ma Dawid­ka z Pla­ców­ki 114 SWAP, eskor­to­wa­na przez poli­cję kana­dyj­ską, przy dżwię­kach har­cer­skich wer­bli, prze­szła uli­ca­mi Queen i Bever­ley do domu Koła 20 Sto­wa­rzy­sze­nia Pol­skich Kom­ba­tan­tów, gdzie mia­ła miej­sce akademia.

Reklama

Po powi­ta­niu uczest­ni­ków i oko­licz­no­ścio­wym prze­mó­wie­niu pre­ze­sa Okrę­gu Toron­to Kon­gre­su Polo­nii Kana­dyj­skiej Bar­tło­mie­ja Habrow­skie­go, nastą­pi­ły krót­kie wystą­pie­nia ofi­cjal­nych gości. W imie­niu posła onta­ryj­skie­go par­la­men­tu Ari­fa Vira­nie­go, wystą­pił jego asy­stent Dawid Burzyn­ski. Kon­su­lat Gene­ral­ny RP repre­zen­to­wa­ła kon­sul Syl­wia Czer­wiń­ska. Z ramie­nia Zarzą­du Głów­ne­go Kon­gre­su Polo­nii Kana­dyj­skiej prze­ma­wiał wice­pre­zes Juliusz Kirej­czyk. Prze­mó­wie­nia były prze­peł­nio­ne patrio­ty­zmem, dumą prze­szło­ści i wia­rą w pomyśl­ną przy­szłość nie­pod­le­głej Polski.

Następ­nie pre­zes B. Habrow­ski przed­sta­wil  komen­dan­ta Pla­ców­ki 114 SWAP Krzysz­to­fa Tom­cza­ka w jego nowej pozy­cji Naczel­ne­go Komen­dan­ta Sto­wa­rzy­sze­nia Wete­ra­nów Armii Pol­skiej w Ame­ry­ce. Przed­sta­wio­ny był też pan Marian Zio­łow­ski, zasłu­żo­ny wete­ran, spa­do­chro­niarz, uczest­nik Bitwy pod Arnhem.

Gorą­cy posi­lek przy­go­to­wa­ny przez Kom­ba­tan­tów­był oka­zją do roz­mów przy sto­łach. Po prze­rwie na posi­łek roz­po­czął się pro­gram słow­no-muzycz­ny o tre­ści histo­rycz­nej doty­czą­cej dzie­jów Pol­ski, wspie­ra­ny zdję­cia­mi wyświe­tla­ny­mi na ekra­nie. Pro­gram został opra­co­wa­ny przez zespół arty­stycz­ny „50 Plus” dzia­ła­ją­cy przy Gmi­nie 1 Związ­ku Naro­do­we­go Pol­skie­go w Kanadzie.

W całej uro­czy­sto­ści licz­nie uczest­ni­czy­ły har­cer­ki ze szcze­pów Rze­ka, Sza­rot­ki i Zarze­wie oraz har­ce­rze ze szcze­pów Bał­tyk i Giewont.

Podzię­ko­wa­nia­mi dla orga­ni­za­to­rów i uczest­ni­ków zakoń­czył się Dzień Nie­pod­le­gło­ści Pol­ski w Toronto.

Kry­sty­na Sro­czyń­ska, Komi­sja infor­ma­cji KPK OT