Wysta­wa Znisz­cze­nia War­sza­wy w Wrze­śniu ’39 w Foto­gra­fii Pol­skiej i Nie­miec­kiej w Mis­sis­sau­ga Cen­tral Libra­ry (Toron­to)

Polo­nia Cana­dian Insti­tu­te for Histo­ri­cal Stu­dies i Mis­sis­sau­ga Cen­tral Libra­ry zapra­sza­ją do zwie­dza­nia wysta­wy plan­szo­wej zaty­tu­ło­wa­nej Znisz­cze­nia War­sza­wy we Wrze­śniu ’39 w Foto­gra­fii Pol­skiej i Nie­miec­kiej.

Eks­po­zy­cja zosta­ła stwo­rzo­na przez Polo­nia Cana­dian Insti­tu­te for Histo­ri­cal Stu­dies przy współ­udzia­le Muzeum Woj­ska Pol­skie­go w War­sza­wie. Ta uni­kal­na wysta­wa ponad 130 foto­gra­fii archi­wal­nych ze zbio­rów Insty­tu­tu, w więk­szo­ści nigdy nie publi­ko­wa­nych, była pre­zen­to­wa­na w Kana­dzie od 2013 roku.

Wysta­wa powsta­ła, aby przy­bli­żyć odbior­cy kana­dyj­skie­mu, jak­że czę­sto nie­zna­ny tra­gicz­ny los Pol­ski i Pola­ków w cza­sie II Woj­ny Swia­to­wej. Doku­men­tu­je nie tyl­ko znisz­cze­nia War­sza­wy, stra­ty lud­no­ści, stra­ty pol­skiej kul­tu­ry i hero­icz­ną wal­kę Pola­ków, ale tak­że wpro­wa­dza publicz­ność w temat nie­miec­kich zbrod­ni wojen­nych we wrze­śniu 1939 roku oraz inwa­zji sowiec­kiej w dniu 17 wrze­śnia, 1939 roku.

Wysta­wę otwie­ra­ją plan­sze przed­sta­wia­ją­ce tło poli­tycz­ne i mili­tar­ne agre­sji nie­miec­ko-sowiec­kiej na Pol­skę we wrze­śniu 1939 roku i zna­cze­nie obro­ny  War­sza­wy. Kolej­ne plan­sze roz­wi­ja­ją opo­wieść o losie oblę­żo­ne­go mia­sta i miesz­kań­ców sto­li­cy Polski.

Obec­na eks­po­zy­cja uka­zu­je rów­nież syl­wet­kę Edwar­da Fiku­sa, zapo­mnia­ne­go foto­gra­fa wrze­śnio­wej War­sza­wy.  Wszyst­kie pra­ce zwią­za­ne z kil­ku­let­nim, żmud­nym poszu­ki­wa­niem roz­pro­szo­nych mate­ria­łów doty­czą­cych bio­gra­fii Edwar­da Fiku­sa i gro­ma­dze­niem  jego dorob­ku pro­wa­dzi­li Gra­ży­na Red­mer­ska, publi­cyst­ka z Pola­ni­cy-Zdro­ju i Roman Bara­niec­ki z Polo­nia Cana­dian Insti­tu­te for Histo­ri­cal Stu­dies.  Ten aspekt wysta­wy wno­si istot­ny wkład do badań nad histo­rią pol­skiej foto­gra­fii wojennej.

W uro­czy­stym otwar­ciu wysta­wy, któ­re odby­ło się 29 wrze­śnia 2017 roku w Mazo­wiec­kim Urzę­dzie Woje­wódz­kim w War­sza­wie, wzię­li udział m.in. Woje­wo­da Mazo­wiec­ki Zdzi­sław Sipie­ra, Char­gé d’af­fa­ires Amba­sa­dy Kana­dy Jere­my Wal­la­ce oraz rodzi­na Edwar­da Fikusa.

Wysta­wa będzie udo­stęp­nio­na do zwie­dza­na od  9 listo­pa­da do 28 grud­nia 2019 roku w Mis­sis­sau­ga Cen­tral Libra­ry, 3rdflo­or (Art Wall), 301 Burn­ham­thor­pe Rd. West.