Rega­ty Yacht Klu­bu Pol­ski Toron­to 2022

31 lip­ca, w nie­dzie­lę, 2021 odby­ły się rega­ty Yacht Klu­bu Pol­ski Toron­to, w któ­rych wzię­ło udział 6 jach­tów kilo­wych. Wyścig ukoń­czy­ło 5 jach­tów. W prze­pięk­nej pogo­dzie jed­nost­ki prze­pły­nę­ły od Wysp Toron­toń­skich w oko­li­ce Scar­bo­ro­ugh Bluffs Park i z powro­tem. Impre­zę mają­cą bar­dziej cha­rak­ter towa­rzy­ski niż spor­to­wy zakoń­czy­ło spo­tka­nie na lądzie.
Zwy­cię­ską jed­nost­ką oka­za­ła się “Kir­by” pod dowódz­twem wice­ko­man­do­ra klu­bu Rober­ta Bar­tlew­skie­go, Komi­sja oce­nia­ją­ca w skła­dzie m.in. Jan Zamor­ski — koman­dor, oraz Krzysz­tof Dzi­kow­ski, orga­ni­za­tor, moni­to­ro­wa­ła prze­bieg zma­gać z moto­rów­ki sędziow­skiej. Tam też byli­śmy z kamerą.