Pani She­ila O’Reilly ‚pie­lę­gniar­ka z Oakvil­le zosta­ła oszu­ka­na na pra­wie 10 000 dol. po tym, jak padła ofia­rą nowe­go oszu­stwa pole­ga­ją­ce­go na pod­mia­nie  kart tele­fo­nicz­nych SIM, Poli­cja w Onta­rio ostrze­ga, że prze­stęp­cy mogą w ten spo­sób opróż­nić nam kon­ta bankowe.

Na począt­ku tego mie­sią­ca poli­cja pro­win­cji Onta­rio (OPP) poin­for­mo­wa­ła, że ​​dzię­ki pro­ste­mu zabie­go­wi oszu­ści mogą uzzy­skać dostęp do kont w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, kalen­da­rzy, kon­tak­tów i pie­nię­dzy. Oszu­ści mogą nawet wystą­pić o kre­dyt w naszym imie­niu lub pod­szy­wać się pod nas w celu wyłu­dze­nia całej listy kontaktów.

Oszu­ści dzwo­nią do naszej fir­my tele­fo­nicz­nej i pod­szy­wa­ją się pod nas. Zgła­sza­ją zgu­bie­nie lub kra­dzież tele­fo­nu. Nasz numer tele­fo­nu zosta­je następ­nie połą­czo­ny z nową kar­tą SIM i tele­fo­nem w posia­da­niu oszustów.

reklama

She­ila O’Re­il­ly, twier­dzi, że wie­czo­rem 9 listo­pa­da, kie­dy pró­bo­wa­ła użyć tele­fo­nu,  zauwa­ży­ła, że ​​nie ma usługi.

„Na począt­ku myśla­łam, że coś jest nie tak z moim tele­fo­nem”. „Ale kie­dy zadzwo­ni­łam do Roger­sa, powie­dzie­li mi, że nie mam usłu­gi, ponie­waż anu­lo­wa­łem mój plan dziś po połu­dniu. Mój plan został anu­lo­wa­ny, a numer  prze­nie­sio­ny do inne­go dostaw­cy usług”.

„Ktoś zadzwo­nił wcze­śniej do Roger­sa i poda­jąc się za mnie popro­sił, by numer został  prze­nie­sio­ny do Luc­ky Mobile”.

Po stwier­dze­niu, oszu­stwa , O’Re­il­ly skon­tak­to­wa­ła się ze swo­im ban­kiem wyda­ją­cym kar­ty kre­dy­to­we, aby upew­nić się, że wszyst­ko jest OK.

Visa poin­for­mo­wa­ła ją, że tego same­go popo­łu­dnia jej kar­ty kre­dy­to­wej uży­to do trans­ak­cji na pra­wie 10 000 dol.. Jed­na z opłat była od Tic­ket­ma­ster na 4000 dol.. Kar­ta zosta­ła rów­nież obcią­żo­na przez Luc­ky Mobi­le i Uber Eats.

Kobie­ta ​​skon­tak­to­wa­ła się z regio­nal­ną poli­cją Hal­ton w celu zło­że­nia rapor­tu, ale jesz­cze nie otrzy­ma­ła odpo­wie­dzi. Visa zapo­wie­dzia­ła nato­miast, że zwró­cą jej 10.000 dol..

Po roz­mo­wie z Roger­sem fir­ma   reak­ty­wo­wa­ła plan.

OPP infor­mu­je, że ist­nie­je wie­le spo­so­bów, jak moż­na się chro­nić przed tym oszustwem.

Poli­cja ostrze­ga ludzi, aby nie odpo­wia­da­li na wia­do­mo­ści phi­shin­go­we lub SMS‑y, któ­re chcą potwier­dzić lub zak­tu­ali­zo­wać hasło.

Odra­dza się rów­nież publi­ko­wa­nie daty uro­dzin na kon­tach w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Powi­nie­neś tak­że skon­tak­to­wać się z pro­waj­de­rem tele­fo­nu, aby zapy­tać o wszel­kie dodat­ko­we środ­ki bez­pie­czeń­stwa, któ­re mogą być dostępne.

I ufaj swo­jej podejrz­li­wo­ści  „Jeśli wia­do­mość wyda­je się podej­rza­na, praw­do­po­dob­nie tak jest”.

Każ­dy, kto padł ofia­rą oszu­stwa, pro­szo­ny jest o kon­takt z miej­sco­wym poste­run­kiem policji.