Cza­sem wyda­je mi się że Elon Musk lubi sobie „robić jaja” I takim robie­niem nas w konia mógł­by być nowy pic­kup truck Tesli czy­li Cyber­truck wyko­na­ny z nie­ma­lo­wa­nej sta­li wyso­ko­wy­trzy­ma­łej i roz­pę­dza­ją­cy się do 60 mil na godzi­nę w nie­co poni­żej 3 sekund, no ale to nic dziw­ne­go, jeśli napęd jest elektryczny.

Podob­no za wer­sję pod­sta­wo­wą trze­ba będzie zapła­cić 40 000 USD.

Musk po nie­uda­nej pre­mie­ro­wej pre­zen­ta­cji, pod­czas któ­rej uda­ło się roz­bić pan­cer­ną szy­bę bocz­ną pojaz­du — bo szy­by są pan­cer­ne, nie do prze­strze­le­nia z pisto­le­tu kali­bru 9mm — poka­zał inny film, w któ­rym cyber­truck łatwo­ścią prze­cią­ga na swo­ją stro­nę For­da F‑150.

Nowy pojazd ma już rze­szę fanów i ponad 200 000 zamó­wień. Pro­duk­cja ruszy w 2021 roku i wte­dy dostęp­na będzie wer­sja jed­no­oto­ro­wa i napęd na tyl­ną oś; nato­miast od 2022r. będzie dostęp­na wer­sja 3 moto­ro­wa z napę­dem na wszyst­kie koła, ale wów­czas cena wzro­śnie do 70 000 dol.

Jak wspo­mnia­łem, osią­gi są god­ne mase­ra­ti a Musk zapew­nia, że w wer­sji naj­lep­szej zasięg samo­cho­du wyno­sił będzie ponad 500 mil, cho­ciaż będą też dostęp­ne tań­sze wer­sje 250, i 300 mil. Na wypo­sa­że­niu będzie rów­nież szyb­kie łado­wa­nie, a zawie­sze­nie adap­ta­cyj­ne powietrz­ne będzie pozwa­la­ło na pod­no­sze­nie samo­cho­du do mak­sy­mal­nej wyso­ko­ści 16 cali. Paka ma  6,5 sto­py dłu­go­ści i ładow­ność do 3500 fun­tów, przy czym holo­wać będzie moż­na 14 000 funtów.

Aby zade­mon­stro­wać ładow­ność pod­czas pre­zen­ta­cji na pakę wje­chał stan­dar­do­wy ATV. Pro­jekt wyko­rzy­stu­je jed­no­li­ta karo­se­rię zro­bio­ną z utwar­dzo­nej sta­li nie­rdzew­nej i szcze­rze mówiąc przy­po­mi­na upa­dły pro­jekt Delo­re­an DMC 12.

Cóż czas się zmie­nia i naj­wy­raź­niej wcho­dzi­my w nową epo­kę row­nież dla typo­wych red­nec­ków, któ­rzy nie mogą się obejść bez pic­ku­pa. Czy taki pic­kup tra­fi w ich gusta?

Trud­no powie­dzieć, trud­no się chy­ba przy­zwy­cza­ić do tej jaz­dy w szme­rze elek­trycz­nych silników…

Wasz Sobiesław