W roz­mo­wie z “Goń­cem” posłan­ka do legi­sla­tu­ry Onta­rio Nata­lia Kusen­do­wa z Par­tii Postę­po­wo-Kon­ser­wa­tyw­nej mówi o mija­ją­cym roku i swej pracy.

Reklama