Uro­dzi­ny zna­ne­go polo­nij­ne­go paste­rza o. Ada­ma Fila­sa, budow­ni­cze­go kościo­ła w Bramp­ton, zawsze dawa­ły oka­zję do wie­lu zboż­nych akcji, zbió­rek, ini­cja­tyw. Tym razem o. Adam, jako prze­wod­ni­czą­cy oblac­kiej pro­ku­ry misyj­nej poma­ga swym kole­gom z Mada­ga­ska­ru. Na Czer­wo­nej Wyspie jest bie­da, a my real­nie może­my pomóc tam­tym ludziom.