W Kana­dzie będzie­my mie­li cen­zu­rę mediów spo­łecz­no­ścio­wych, a w Pol­sce być może koali­cję PiS z Kon­fe­de­ra­cją, czy coś to zmie­ni w obec­nych uwi­kła­niach nie­pod­mio­to­we­go pań­stwa pol­skie­go? Niewiele.