Nasza wspa­nia­ła akcja trwa już 4 lata, przez ten czas wysła­li­śmy 4 tony 390 kg prze­pięk­nych pre­zen­tów dla dzie­ci z Domu Dziec­ka. (Pod­czas tej akcji wysła­li­śmy aż 1 tonę 90 kg!)  Były to ubran­ka, wspa­nia­łe zesta­wy LEGO, dla dziew­czy­nek ślicz­ne kre­acje, wysła­li­śmy prze­pięk­ne lal­ki, przy­bo­ry szkol­ne, sło­dy­cze i wie­le innych rze­czy któ­re spra­wi­ły ogrom­ną radość dzie­ciom.  Dzię­ki Wam Dro­dzy Pań­stwo wysła­li­śmy do tej pory pacz­ki do 16 nastę­pu­ją­cych Domów Dziec­ka:  Kło­buck, Lubli­niec, Wro­cław, Kato­wi­ce, Szcze­cin, Toruń, Mysło­wi­ce, Legni­ca, Byd­goszcz, Sanok, Zako­pa­ne, Czę­sto­cho­wa, Chełm­no, Mie­dzy­rzec Pod­la­ski, Bla­chow­nia, Kędzierzyn-Koźle.

        Jak już Pań­stwo wie­cie nasze pacz­ki wysy­ła­ne są przez ATLANTIC EXPRESS dzię­ki któ­rym otrzy­mu­je­my 15% zniż­kę na wysła­nie każ­dej pacz­ki dla dzie­ci z Domu Dziec­ka.   W dal­szym cią­gu poszu­ku­je­my pry­wat­nych spon­so­rów któ­rzy pokry­ją pozo­sta­łe kosz­ta wysył­ki.   Wie­rzy­my, że wśród Pań­stwa znaj­dą się oso­by, któ­re będą chcia­ły współ­pra­co­wać z nami i wspo­móc naszą akcje.

Oso­by, któ­re jesz­cze nie mia­ły oka­zji obej­rzeć fil­mi­ków na YouTu­be w chwi­li otwie­ra­nia paczek przez dzie­ci, zapra­sza­my wpi­su­jąc „Pacz­ki Świą­tecz­ne dla Dzie­ci z Domu Dziec­ka w Kło­buc­ku” oraz „Polo­nia z Kana­dy Poma­ga Dzie­ciom z Domu Dziecka”.

reklama

Dro­dzy Pań­stwo, Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia to naj­bar­dziej rodzin­ny czas w roku.  Ich atmos­fe­ra jest nie­po­wta­rzal­na, naj­bar­dziej cze­ka­ją na nie naj­młod­si.  Jed­nak są dzie­ci, któ­re nie mają bli­skich, a świę­ta spę­dza­ją w Domu Dziec­ka.  Rów­nież te dzie­ci mają marze­nia, po cichu wie­rzą, że będzie ktoś kto o nich pamięta.

I to wła­śnie dzię­ki Wam Dro­dzy Pań­stwo te cichut­kie marze­nia się speł­nia­ją.  Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia sta­ną się dla tych dzie­ci rów­nież magicz­ne jak nasze.  To dzię­ki Wam Dro­dzy Dar­czyń­cy ten jeden dzień w roku będzie wyjątkowy.

Dzię­ku­je bar­dzo wszyst­kim ludziom wiel­kie­go ser­ca któ­rzy pomo­gli przy całej naszej akcji, pry­wat­nym spon­so­rom, Paniom któ­re poświe­ci­ły swój wol­ny czas i przez 3 ponie­dział­ki poma­ga­ły przy pako­wa­niu rze­czy do paczek.

Dzię­ku­je bar­dzo ze tak wie­le osób zaan­ga­żo­wa­ło się w naszą akcje.  Z wiel­ką przy­jem­no­ścią dzię­ku­je nastę­pu­ją­cym osobom:

Jan Gry­ga­lis

Ewa i Wło­dzi­mierz Kol­ber LOT LTD RECYCLE PLASTC PLAN, BRAMPTON

Maria Filo­da

Moni­ka Filoda

Beata Stasz­kie­wicz

Ali­cja Kaniewska

Kry­sia Panus

Anna Bla­row­ska, Woodbridge

Mie­czy­sław Zawada

Iza­be­la Beben

Elż­bie­ta i Rafał Żyliński

Hali­na Cebulak

Elż­bie­ta i Bog­dan Buczyński

Danu­ta i Daniel Korpula

Mario­la Lewar­tow­ski, Georgetown

Maria Duda

Doro­ta i Damian Szybalski

Julia Szy­bal­ska

Jola Szy­bal­ska

Jani­na Szybalska

Nata­lia Kujawska

Kry­sty­na Rozga

Bogu­sła­wa i Jerzy Kwiatek

Agniesz­ka Talaj

Iza­be­la Borowski

Maria Marks

Iwo­na Blądzki

Maria Ste­ciuk

Rena­ta Steciuk

Bar­ba­ra Huk

Tere­sa Miedźwiecki

Beat­ka

Nata­lia Mlynarycz

Bożen­ka Bartoszewicz

Ire­na Ostrowska

Agniesz­ka Strzyżowska

Zofia Dzie­do­lik

Beata Kac­pe­rek

Gra­ży­na Adamczyk

Oskar Adam­czyk

Ela Dec

Ewa i Janusz Szczepanek

Danu­ta Sikorska

Brid­get — Oakville

The­re­sa — Oakville

Caro­lien — Oakville

Dej­si — Burlington

Leon­tien- Oakville

Tania i Allan — Etobicoke

Jes­se — Mississauga

Vesna — Mississauga

Cri­stian — Oakville

Dzię­ku­je w szcze­gól­ny spo­sób Radio 7, któ­re dołą­czy­ło do Nas i powia­da­mia Was Dro­dzy Pań­stwo o naszej akcji.

Jak rów­nież dzię­ku­je­my ser­decz­nie tygo­dni­ko­wi „ Wia­do­mo­ści” i tygo­dni­ko­wi „Goniec” gdzie moż­na prze­czy­tać o całej naszej akcji.

Jeste­śmy nie­zmier­nie szczę­śli­wi ze mogli­śmy na Pań­stwa liczyć.

Jed­ną z miłych, magicz­nych i nie­za­po­mnia­nych chwil pod­czas Świąt Boże­go Naro­dze­nia jest czas kie­dy otwie­ra­cie Pań­stwo pre­zen­ty od swo­ich bli­skich któ­re wywo­łu­ją wyjąt­ko­wą radość  w Waszych ser­cach i pomy­śl­cie ze taką samą radość i nie­za­po­mnia­ne wra­że­nie spra­wi­li­ście Dzie­ciom z Domu Dziecka.

Oso­by chęt­ne do współ­pra­cy z nami pro­szo­ne są o kon­takt przy następ­nej zbiór­ce pod nume­rem tele­fo­nu 416.826.0704

Z oka­zji Świąt Boże­go Naro­dze­nia niech Naro­dzi­ny Jezu­sa przy­nio­są miłość, radość oraz  speł­nie­nia życzeń.  Niech będą peł­ne wia­ry, magii i rodzin­ne­go ciepła.

Z wyra­za­mi wdzięczności,

Mał­go­sia Pęczkowska

Moni­ka Syguda-Maleszyk

Kamil Male­szyk