Szef toron­toń­skiej poli­cji Doug Saun­ders ujaw­nił, że 82% pisto­le­tów w Toron­to, jakie poli­cja skon­fi­sko­wa­ła przy­by­ło ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych. „Uczy­my się nowych rze­czy. Ist­nie­ją nowe, wyra­fi­no­wa­ne spo­so­by, prze­my­tu dzię­ki któ­rym broń docie­ra do miasta.

W zeszłym roku, ujaw­nio­no prze­myt 25 sztuk bro­ni pal­nej umiesz­czo­nej  w zbior­ni­ku z benzyną.