Air Cana­da potwier­dzi­ła, że pro­wa­dzi docho­dze­nie w spra­wie ude­rze­nia jed­ne­go samo­lo­tu o dru­gi na pły­cie lot­nisk Pear­so­na w Toronto

Incy­dent miał miej­sce 27 grud­nia. Holo­wa­ny Boeing 777 „zetknął się z zapar­ko­wa­nym Air­bu­sem A321 sto­ją­cym na pły­cie, z dala od terminala”.

W fil­mie opu­bli­ko­wa­nym na Twit­te­rze widać lewe skrzy­dło samo­lo­tu ude­rza­ją­ce w ogon drugiego.

reklama

Oba samo­lo­ty były wów­czas puste.