W nie­dziel­ne popo­łu­dnie w pięk­nych wnę­trzach kościo­ła pod wezwa­niem św. Euge­niu­sza de Maze­nod w Bramp­ton wystą­pił chór dzia­ła­ją­cy przy tej para­fii “Quo Vadis” pod dyrek­cją Mariu­sza Micha­la­ka. Przed­sta­wia­my nagra­nie frag­men­tów tego Bożo­na­ro­dze­nio­we­go kon­cer­tu wraz z krót­ką roz­mo­wą z samym dyry­gen­tem oraz solist­ką Karo­li­ną Podo­lak — sopran