Cena za prze­jazd auto­stra­dą  407 ETR przez metro­po­lię toron­toń­ską zmie­niać się będzie w w 2020 r., w zależ­no­ści od pory roku i będzie naj­wyż­sza latem. Jest to tłu­ma­czo­ne jako spo­sób na zapew­nie­nie, iż ta arte­ria pozo­sta­nie prze­jezd­na naj­bar­dziej zatło­czo­nych okre­sach roku.

Staw­ki opłat 407 będą naj­wyż­sze od maja do paź­dzier­ni­ka, a naj­niż­sze od lute­go do kwietnia.

Staw­ki róż­nią się rów­nież w zależ­no­ści od pory dnia, dnia tygo­dnia, masy pojaz­du, kie­run­ku jaz­dy i uży­wa­ne­go odcin­ka autostrady.

Reklama

Na przy­kład kilo­metr dla lek­kich pojaz­dów mię­dzy 15:30 a 18:00 w dni powsze­dnie w lecie będzie kosz­to­wać aż 65,70 centów.

Fir­ma, któ­ra obsłu­gu­je więk­szość dłu­go­ści auto­stra­dy, twier­dzi, że ruch na 407 jest o 25 pro­cent więk­szy w okre­sie let­nim niż w okre­sie wio­sen­nym i zimowym.