Duże opa­dy śnie­gu w Kolum­bii Brytyjskiej

BC Hydro poin­for­mo­wa­ła, że we wto­rek burza śnież­na odcię­ła zasi­la­nie dzie­sią­tek tysię­cy klien­tów w połu­dnio­wym czę­ści prowincji.

Naj­bar­dziej dotknię­te obsza­ry to Cle­ar­wa­ter, Quesnel i obsza­ry wiej­skie na obrze­żach Kam­lo­ops, Ver­non i Sal­mon Arm, gdzie mokry, cięż­ki śnieg spo­wo­do­wał łama­nie gałę­zi i drzew, któ­re następ­nie uszka­dza­ły napo­wietrz­ne linie energetyczne.

 

reklama


 

.