Przez pra­wie rok Inde­pen­dent Elec­tri­ci­ty Sys­tem Ope­ra­tor (IESO) nali­czał swo­im klien­tom opła­ty za fik­cyj­ne zuży­cie prą­du. Na sku­tek błę­du staw­ki zosta­ły zawy­żo­ne łącz­nie o kwo­tę od 450 do 560 milio­nów dola­rów. Gdy IESO zauwa­ży­ło i popra­wi­ło błąd w kwiet­niu 2017 roku, nie powia­do­mi­ło o tym klien­tów, poda­je panel Onta­rio Ener­gy Board.

Panel tłu­ma­czy, że błąd pole­gał na doda­niu 220 MW fik­cyj­ne­go zuży­cia na ryn­ku poczy­na­jąc od maja 2016 roku, kie­dy to IESO zaczę­ło pła­cić klien­tom, któ­rzy zmniej­szy­li swo­je zuży­cie w godzi­nach szczy­tu. Wte­dy też po raz pierw­szy nastą­pi­ła inte­gra­cja z sie­cią małych gene­ra­to­rów, głów­nie kolek­to­rów sło­necz­nych, któ­re zaczę­ły być roz­licz­ne według mode­lu hur­to­we­go. Ope­ra­tor błęd­nie zało­żył mak­sy­mal­ną kon­sump­cję w takich miej­scach, nie­wy­po­sa­żo­nych w licz­ni­ki prą­du, i jesz­cze podwo­ił to zużycie.

OEB poda­ło, że pomył­ka była naj­bar­dziej krzyw­dzą­ca dla eks­por­te­rów prą­du i nie­któ­rych użyt­kow­ni­ków, któ­rzy nie sko­rzy­sta­li z obniż­ki tzw. glo­bal adju­st­ment rate. W sumie błę­dy nie wpły­nę­ły na wzrost kosz­tów, ponie­waż zmia­ny w Hour­ly Onta­rio Ener­gy Pri­ce (nie­wła­ści­we zwięk­sze­nie zuży­cia) były zni­we­lo­wa­ne poprzez obni­że­nie Glo­bal Adju­st­ment Rate. Zwięk­sze­nie staw­ki godzi­no­wej i innych kosz­tów z niej wyni­ka­ją­cych wynio­sło prze­cięt­nie 4,50 dol./MWh, ale w cza­sie zwięk­szo­ne­go zuży­cia rosło lawi­no­wo. Któ­re­goś wie­czo­ru latem 2016 roku staw­ka godzi­no­wa doszła nawet do 1619 dol./MWh. Rynek dzia­ła w ten spo­sób, że dodat­ko­we zuży­cie jest pokry­wa­ne przez dodat­ko­we dosta­wy, któ­re są droż­sze. W cza­sie, gdy i tak popyt jest zwięk­szo­ny, każ­de dodat­ko­we zapo­trze­bo­wa­nie zna­czą­co zwięk­sza cenę ryn­ko­wą prądu.

Reklama

Gdy­by opła­ty były nali­cza­ne wła­ści­wie, klien­ci pry­wat­ni i mali kon­su­men­ci komer­cyj­ni przez 11 mie­się­cy zaosz­czę­dzi­li­by 11 milio­nów dola­rów, a więk­si klien­ci musie­li­by zapła­cić wię­cej o 14 milio­nów. IESO doda­je, że z uwa­gi na zło­żo­ność sys­te­mu nie jest w sta­nie wypła­cić rekom­pen­sat tym, któ­rzy mogli­by coś zaoszczędzić.