Wzię­ci  w pro­pa­gan­do­we… Jest 100- pro­cen­to­wym odzwier­cie­dle­niem ata­ków na Pol­skę ze wszyst­kich stron. Pola­cy jesz­cze się nie obu­dzi­li.  I się nie obu­dza. Mam ner­wy dla takich, bo garst­ka nas coś robi i wal­czy o Pol­skę, o pamięć pole­głych, a inni tyl­ko umie­ją powie­dzieć “A po co to robisz, i tak nic nie wskó­rasz”. Mówię im żeby cho­ciaż czy­ta­li gaze­ty pra­wi­co­we, jak “Goniec” czy War­szaw­ska, to by się ‘tro­chę” oświe­ci­li” 2 dola­ry to nie mają­tek raz na tydzień, a wspo­mo­że pra­cę tych, któ­rzy chcą pomóc Ojczyź­nie.  Na koń­cu i tak” chy­try tra­ci podwój­nie kwe­stia cza­su.  Yad Vashem zapro­si­ło Pol­skę ale nie daje dojść do gło­su. Dobrze że cho­ciaż Duda nie poje­dzie, bo po co brać udział w cyr­ku, w któ­rym uczest­ni­czą “OPRAWCY “  i padlinożercy.

Wie­sła­wa

PS. A tak na koń­cu, ten arcy­bi­skup DiMa­rzio, któ­ry zabro­nił Pani Ewie Kurek mówić w sali przy­ko­ściel­nej w Bro­okli­nie jest posą­dzo­ny o sex abu­se. Chy­ba Kar­ma go spo­tka­ła, bo zadarł z Pol­ską. Żydzi go szan­ta­żo­wa­li, żeby nie pozwo­lił pani Ewie mówić, a teraz i tak jest oskarżony.