KOLEJNA NIENAWIŚĆ WYMIERZONA PRZECIW: WIERZE I SPOŁECZNOŚCI KATOLICKIEJ PARAFII ŚW.STANISŁAWA KOSTKI W TORONTO!!!

        Niżej kopiu­ję dowód na kolej­ny „hate cri­me” zasy­gna­li­zo­wa­ny w komu­ni­ka­cie z dzi­siej­sze­go biu­le­ty­nu Para­fii św.Stanisława Kostki:

„ZNISZCZONA SZYBA W GROCIE MATKI BOŻEJ

reklama

        We wto­rek, 17 sierp­nia, o godz. 12:20 miał miej­sce akt wan­da­li­zmu. W wyni­ku ude­rze­nia cegłą zosta­ła roz­bi­ta szy­ba (ple­xi­glass) w Gro­cie Mat­ki Bożej. W celu zabez­pie­cze­nia figu­ry Mat­ki Bożej przed ewen­tu­al­nym uszko­dze­niem w gro­cie zosta­ła zamon­to­wa­na pły­ta pil­śnio­wa. Dzię­ku­je­my Tom­ko­wi Łako­me­mu za pomoc w zamon­to­wa­niu płyty.”

        Dodam tu wyja­śnie­nie, że szy­ba ta była zało­żo­na przed laty, po „wan­da­liź­mie”, aby uchro­nić figu­rę Mat­ki Bożej przed pro­fa­na­cją i kolej­nym zniszczeniem.

Mał­go­rza­ta K.

•••

Witam

        Pro­po­nu­ję żeby przed wybo­ra­mi poli­ty­ków zmu­sić ich do wzię­cia testu w kie­run­ku  ich “psy­chicz­ne­go sta­nu” i moral­ne­go zepsu­cia.  Oni nas zmu­sza­ją do jakie­goś głu­pie­go testu na covid, a sami miga­ją się przed waż­nym testem na spraw­ność ich umy­słu. I tu mamy naj­czę­ściej psy­cho­pa­tów, socjo­pa­tów, nar­cy­zów w poli­ty­ce. Infan­ty­lizm i kre­ty­nizm też jest dostrze­ga­ny u polityków.

        Te ostat­nie to łagod­niej­sza postać upo­śle­dze­nia moral­ne­go i umy­sło­we­go. Zabu­rze­nia oso­bo­wo­ści są bar­dzo nie­bez­piecz­ne dla ludzi żyją­cych bli­sko i dale­ko od tych szu­braw­ców Zabu­rzeń tych nie moż­na leczyć .  Może tyl­ko “batem “ i ostrą tre­su­rą za kra­ta­mi . Wat­pię czy to nawet pomoże.

        Rzą­dzi pie­niądz i deprawowanie.

Wie­sla­wa D

Kana­da

•••

W TVN wystą­pił pseu­do-dzia­łacz Soli­dar­no­ści Fra­sy­niuk któ­ry nazwał pol­skich żoł­nie­rzy ”psa­mi”.

A dzien­ni­karz TVN ani nie zare­ago­wał na te sło­wa. Naj­wy­raź­niej każ­da anty­pol­ska reto­ry­ka pasu­je sta­cji TVN.

Zol­nierz kto­ry wyko­nu­je roz­ka­zy nazy­wa­ny jest przez (niby) “dzia­la­cza” Soli­dar­no­sci — “PSEM”.

        Po raz kolej­ny, ci co poszli na układ z komu­ni­sta­mi w 1989, a któ­rzy nagle sta­li się boga­ty­mi ludź­mi, udo­wod­ni­li że nie byli praw­dzi­wy­mi dzia­ła­cza­mi Solidarności.

Po zacho­wa­niach Fra­sy­niu­ka, nie zdzi­wil­bym sie gdy­by kie­dyś któ­ryś z histo­ry­ków wycia­gnal papie­ry na agen­tu­ral­na dzia­łal­ność tego pod­że­ga­cza do anar­chii — Frasyniuka.

        Praw­dzi­wy Soli­dar­no­ścio­wiec nigdy, powta­rzam NIGDY, nie poni­żał­by i nie szczuł na żoł­nie­rza Pol­skiej Armii i wraz z zagra­nicz­ną sta­cją TVN nasta­wiał Pola­ków na tych, co tyl­ko wyko­nu­ją rozkazy.

        Cie­ka­we czy ten pod­że­gacz tak samo szczuł na mili­cjan­tów z okre­su PRL? Czy wte­dy też nazy­wa żoł­nie­rzy i milicjantów.…psami? Nie wie­rze w to, bo spa­li­li­by go tak że już nigdy by nie wydo­był z sie­bie głosu.

Ceza­ry